3.07.2013

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობაზე არჩევნების კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი