19.07.2013

2013-14 სასწავლო წლისათვის განხორციელდება შემდეგი სამაგისტრო და საბაკალავრო  პროგრამები.