30.08.2013

სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან სჯუ–ში გადმოსვლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები: 

  1. სტუდენტის სასწავლო ბარათის ამონაწერი
  2. პირადობის მოწმობის ასლი
  3. ცნობა მიმდინარე პერიოდში სტუდენტის სტატუსის შესახებ
  4. უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი
  5. ატესტატის ასლი
  6. გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული სერთიფიკატის ასლი

საბუთების წარმოდგენის ვადაა 2 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით