10.10.2013

stu.tvitmmartveloba9 ოქტომბერს, სტუდენტური თვითმმართველობის წარმოადგენლებმა პირველკურსელებისათის გამართეს შეხვედრა თემაზე "სტუდენტთა უფლებები". შეხვედრამ საინტერესოდ ჩაირა, სტუდენტების მხრიდან დაისვა კითხვები, რომლებსაც შეხვედრის ორგანიზატორებმა ამომწურავად უპასუხეს.