22.10.2014


2014 წლის 20 სექტემბერს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შეხვდა ბიზნესის ადმინისტრირების და ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტების აკადემიურ პერსონალს. სამსხურის უფროსმა რევაზ ზედგინიძემ  საინფორმაციო სემინარი გამართა, რომელშიც განხილული იყო კურიკულუმისა და სილაბუსის პრობლემური საკითხები.