17.12.2015

2015 წლის 16 დეკემბერს ჩატარდა განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა და ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტებზე აკადემიური საბჭოს წევრების არჩევნები.
საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმების მიხედვით, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოში არჩეულ იქნენ:
1. ირმა ქურდაძე - განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.
2. გიორგი ბარბაქაძე - ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი.