11.09.2017

ყურადღება! ესპანეთის უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის სააგენტო (SEPIE) დაინტერესებულია თანამშრომლობით ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით მომუშავე საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან.

დაწვრილებითი ინფორმასიისათვის იხილეთ: http://sepie.es/internacionalizacion/becasytitulaciones.html