გამოცდების შედეგები სპეციალობაში

(ეკონომიკა, ასტრონომია,ინფორმ. ტექნოლგია.