შრომები

1. ბლუაშვილი უ., ადგილი ქართულ სახელმწიფოში, რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები, თბ., 2004, გვ. 1-32.
2. ბლუაშვილი უ., ქართული ისტორიოგრაფიის მნიშვნელოვანი შენაძენი, ჟურნალი „ეთნოპოლიტიკა“, #2, 2007 წ., გვ. 1-48.
3. ბლუაშვილი უ., სხვის საყდარში საკუთარი წესდებით შესვლას არ უნდა ცდილობდე, ჟურნალი „ეთნოპოლიტიკა“, #1, 2007 წ., გვ. 1-40.
4. ბლუაშვილი უ., რეპატრიანტთა მდგომარეობა საქართველოში, (ყველაფერი საქართველოს შესახებ, სტატიების კრებული რუსულ ენაზე), 2008 წ., გვ. 144-152.
5. ბლუაშვილი უ., სამხრეთ საქართველოდან 1944 წელს დეპორტირებული მოსახლეობის რეპატრიაცია და ქართული სახელმწიფოს ინტერესები, (აკად. სერგი ჯიქიას დაბადებიდან 110-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია), 2009. გვ. 68-69.
6. ბლუაშვილი უ., სამხრეთ საქართველოდან დეპორტირებული მოსახლეობის იდენტობის შესახებ, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები, 2010, გვ. 32-33.
7. ბლუაშვილი უ., ეროვნული საკითხისადმი დამოკიდებულების გენეზისი და ოპოზიციური მიმდინარეობის წარმოშობა ქართულ ემიგრანტულ სოციალ-დემოკრატიაში,
პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის გამოცემა, 2010 წ. გვ.
8. ბლუაშვილი უ., ქართულ ისტორიოგრაფიაში დამკვიდრებული ზოგიერთი მცდარი სტერეოტიპის შესახებ, ანალები, N 6, 2010. გვ. 371-389.
9. ბლუაშვილი უ., დემოკრატიული პროცესი საქართველოში: გამოწვევები, პერსპექტივები,
ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები, 2010 წ. გვ.
10. ბლუაშვილი უ., 1944 წელს სამხრეთ საქართველოდან მაჰმადიანი მოსახლეობის დეპორტაციის ზოგიერთი მოსაზრება საერთაშორისო სამართლებრივ ჭრილში, „ანალები“, N 6, 2010.
11. ბლუაშვილი უ., ქართული ხასიათის თავისებურება, „მეცნიერება და ცხოვრება“, №1,
საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი, 2010.
12. ბლუაშვილი უ., ევროპული ქარტია და ეთნიკურ უმცირესობათა ენების საკითხი საქართველოში, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები, 2011, გვ.
13. ბლუაშვილი უ., რატომ გაასახლეს 1944 წელს მაჰმადიანი მესხები სამხრეთ საქართველოდან? ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები, 2011, გვ.
14. ბლუაშვილი უ., ჩვენს შეგნებაში გამჯდარი სტერეოტიპების შესახებ, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები, 2011, გვ.
15. ბლუაშვილი უ., ევროატლანტიკური ორიენტაცია და ქართული იდენტობა, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები, 2013, გვ.
16. ბლუაშვილი უ., სამასწლოვანი განსაცდელი, ჟურნალი „სამი საუნჯე“, 2013.
17. ბლუაშვილი უ., სამხრეთ საქართველოდან მაჰმადიანი მოსახლეობის გასახლების მოტივაციის საკითხისთვის, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენციის მასალები, 2013.
18. ბლუაშვილი უ., ეთნიკური ნაციონალიზმი და ქართული რეალობა, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენციის მასალები, 2014.
19. ბლუაშვილი უჩა, ქართულ-სომხური ტრანს-სასაზღვრო თანამშრომლობის პერსპექტივები ევროკავშირის ქვეყნების (პოლონეთი, გერმანია, ბელგია, ჰოლანდია) გამოცდილების ფონზე, გულანი №14, 2014 წ., გვ. 233-246.
20. ბლუაშვილი უჩა, 2008 წლის აგვისტოს ომის წინაპირობები, გულანი №15, 2014., გვ. 128-154. ახალციხე.
21. ბლუაშვილი უჩა, სოხუმის დაცემა: ფაქტები, მოვლენები, ანალიზი, გულანი №17, 2016., გვ. 103-124, ახალციხე.
22. ბლუაშვილი უჩა, კიდევ ერთხელ სამხრეთ საქართველოდან დეპორტირებული მოსახლეობის ეთნიკური იდენტობის შესახებ, „ანალები“, №10, 2014, გვ.147-500.
23. ბლუაშვილი უჩა, როგორ მზადდებოდა 2008 წლის აგვისტოს ომი, №10, 2014.
24. Bluashvili Ucha, How the August 2008 war was prepared, Nova science publishers, inc. USA.
25. ბლუაშვილი უჩა, ავანტიურა თუ ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლის კულმინაცია? „ანალები“, №10, 2014, გვ. 5-31.
26. ბლუაშვილი უჩა, „ანალები“, №11, 2015, გვ.
27. ბლუაშვილი უჩა, „ახლავე შეუტიე, დასტურია, აიღე ქალაქი“, გამ. „ახალციხის უნივერსიტეტი“, ჟურნალი „არავი“, №2, 2016, გვ. 91-100.
28. ბლუაშვილი უჩა, ქართულ-გერმანულ-თურქული თანამშრომლობის ცდები პირველი მსოფლიო ომის დროს, საერთაშორისო სამეცნიერო სემინარი „თურქულ-ქართული ურთიერთობები - ისტორია და თანამედროვეობა“, 2016.
29. ბლუაშვილი უჩა, 1989 წლის 9 აპრილი - უდიდესი ტეხილი საქართველოს უახლეს ისტორიაში, გამ. „ახალციხის უნივერსიტეტი“, ჟურნალი „არავი“, №4, 2016, გვ. 28-37.