შრომები

 

 

1. ჭრილობის მკურნალობის ხალხური საშუალებები სვანეთში (ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)“ – კრებ. საბჭოთა საქართველოს 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დარგში ახალგაზრდა მეცნიერთა ჳჳჳ რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები, თბ,. 1981, გვ. 163-164.
2. „შესაწირავი ავადმყოფის სახელზე“ – ახალგაზრდა მეცნიერთა საიუბილეო სესია მიძღვნილი საბჭოთა კავშირის შექმნის 60 წლისთავისადმი, მოხსენების თეზისები, 1982, გვ. 10.
3. „წარმოდგენები დაავადებათა გამომწვევ მიზეზებზე (ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)“ – ახალგაზრდა მეცნიერ-ისტორიკოსთა ჳვ რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები, თბ., 1984, გვ. 287-290.
4. „ზოგიერთ ტრავმულ დაზიანებათა მკურნალობის ხალხური წესები სვანეთში (ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)“ - „მაცნე“, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, №2, 1983, გვ. 120-126.
5. „შინაგან დაავადებათა დაკავშირებული რელიგიური რიტუალები სვანეთში (ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)“ – კრებ. ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები, თბ., 1985 (გვ. 209-215).
6. „ცნობები სვან აქიმთა შესახებ“, მ.ს.ე., 1987, ტ. ხხჳჳჳ, გვ. 267-272.
7. „ბავშვთა ინფექციურ დაავადებებთან დაკავშირებული წარმოდგენები და წეს-ჩვეულებები სვანეთში“ – კრებ. ქართველი ხალხის ტრადიციული სამეურნეო ყოფა და სულიერი კულტურა, თბ., 1987 (გვ. 56-63).
8. „ფსიქო-ნერვულ დაავადებებთან დაკავშირებული მაგიურ-რელიგიური რიტუალები სვანეთში (ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)“ – კრებ. ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები, თბ., 1988 (გვ. 110-115).
9. „ხალხური მკურნალობის საკითხისათვის იმერეთში“ – თსუ, ახალციხის ფილიალის ჳ სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, 1993 (გვ. 16-18).
10. მკურნალობის ხალხური ტრადიციები სვანეთში (ტრავმების მკურნალობის მეთოდები) „ტრადიციული მედიცინა და საქართველოს სამკურნალო მცენარეები“ საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები და მოხსენებები, თბილისი-მოსკოვი, 1993 წ., გვ. 39-40.
11. მკურნალობის მაგიური საშუალებები საქართველოში (სვანური ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)“ – თსუ ახალციხის ფილიალის ჳჳ რესპუბლიკცრი კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 1994 წ.
12. დაავადებათა რეგიონალური გავრცელებისა და მათი პროფილაქტიკა-მკურნალობის ხალხურ საშუალებათა თავისებურებები საქართველოში (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)“ - ლ&ჩ პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა პირველი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა და მასალები, აბასთუმანი, 1995 წ. (გვ. 74).
13. „ივანე ჯავახიშვილი და ქართული მედიცინის ისტორიის ერთი საკითხი“, თსუ ახალციხის ფილიალის ჳვ რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები, 1996 წ.
14. მეანობისა და გინეკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობი ზოგიერთი ხალხური ტრადიცია დასავლეთ საქართველოში“, კრებ. თრადიციული ქართული სამედიცინო კულტურა, ჳ, „მეცნიერება“, თბ., 1997 (გვ. 107-136).
15. „მკურნალობის ხალხური ტრადიციები სვანეთში“ ტრადიციული მედიცინა და საქართველოს სამკურნალო მცენარეები. საერთაშორისო კონფერენცია თბილისი-მოსკოვი,. 1993 წ. 7-8 ივლისი. თეზისები დაიბეჭდა 1997 წ. (გვ. 39-40).
16. „თვალის დაავადებათა პროფილაქტიკისა და მკურნალობის ხალხური ტრადიციები დასავლეთ საქართველოს მთიანეთში“ – მოხსენებათა თეზისები. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 80 წლისთავისადმი, თბ., 1998 წ. (გვ. 37-38).
17. „ტრავმების მკურნალობა სვანეთსა და ლეჩხუმში (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)“, თსუ ახალციხის ფილიალის „შრომები“, ჳ, ახალციხე-თბილისი, 1998 (გვ. 185-203).
18. „ტუბერკულიოზის მკურნალობის ტრადიციული საშუალებები დასავლეთ საქართველოში“ - „უსწორო კარაბადინის 1000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, თბ., 1998 (გვ. 10-11).
19. „ტუბერკულიოზის მკურნალობის ტრადიციული საშუალები დასავლეთ საქართველოში“, შრომათა კრებული, მიძღვნილი ქართული სამედიცინო ძეგლის „უსწორო კარაბადინის“ 1000 წლისთავისადმი, თბ., 1998, (გვ. 259-263).
20. „ხალხური მედიცინა ხჳხ ს-ის ჳჳ ნახევრის ქართული პრესის მიხედვით“ – ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, თბ., 1999 (გვ. 22-23).
21. „დაავადებათა „პროფილაქტიკის“ მაგიურ-რელიგიური საშუალებები სვანეთში (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)“ – თსუ ახალციხის ფილიალის ვ რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები, ახალციხე – 1999 წ. (გვ. 37-40).
22. „სამედიცინო ცნობები ქართულ ჰაგიოგრაფიულ ლიტერატურაში“ - სამეცნიერო კონფერენცია – ქრისტიანობა და მედიცინა – მიძღვნილი ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი, კონფერენციის მასალები, თბ., 1999 წ. (გვ. 10-11).
23. „ძველი ქართული მედიცინა არქეოლოგიური მასალის მიხედვით“ – თსუ ახალციხის ფილიალის „შრომები“, ჳჳ, ახალციხე, 2000 წ. (გვ. 117-124).
24. „ჩიყვის მკურნალობის ხალხური ტრადიციები საქართველოში“ – კრებ. „ისტორიის ინსტიტუტი 60 წლისაა“, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ისტორიის ინსტიტუტის 60 წლისთავისადმი (მოხსენებათა მოკლე შინაარსი), 2001 წ. (გვ. 132-134).
25. „თერაპიული მკურნალობის ხალხური საშუალებები დასავლეთ საქართვლეოში“, ჟურნალი „ანალები“, 2002 წ., №1, (გვ. 57-64).
26. „ეპიდემიური დაავადებები და მათი მკურნალობისა და პროფილაქტიკის ხალხური ტრადიციები საქართველოში“ – ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი მარი ბროსეს დაბადების 200 წლისთავისადმი (მოხსენებების მოკლე შინაარსი), თბ., 2002 წ., გვ. 62-64.
27. „ლითოთერაპია – ქვის გამოყენების ტრადიცია ქართულ ხალხურ მკურნალობაში (დასავლეთ საქართვლეოს ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით), ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის ხსოვნისადმი (მოხსენებათა მოკლე შინაარსი), თბ., 2003 (გვ. 101-103).
28. „ეპიდემიურ დაავადებებთან დაკავშირებული რწმენა-წარმოდგენები და წესჩვეულებები დასავლეთ საქართველოში“ – კრებ. მსე ტ. ხხვჳ, 2004 (გვ. 44-47).
29. „მკურნალობის მაგიური საშუალებები – ფსიქოთერაპია თუ ცრურწმენა (დასავლეთ საქართველოს ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით) – საერთაშორისო კონფერენცია „რელიგია და საზოგადოება – რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში“ (მოხსენებათა მოკლე შინაარსები), თბ., 2004 წ. (გვ. 57-58).
30. „მკურნალობის მაგიური საშუალებები – ფსიქოთერაპია თუ ცრურწმენა (დასავლეთ საქართველოს ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით) – სამეცნიერო ჟურნალი „ლოგოსი“, საქართველოს საპატრიარქო, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, მეცნ. ფონდი „უდაბნო“, 2004 წ. (გვ. 112-119).
31. „ენოთერაპია – ღვინით მკურნალობის ხალხური ტრადიციები საქართველოში (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)“, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია (მოხსენებათა მოკლე შინაარსები), 2004 წ. (გვ. 79-82).
32. „ლითოთერაპიული მკურნალობის ხალხური ტრადიციები დასავლეთ საქართველოში (ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), კრებ. მსე. 2005, ტ. ხხვ (გვ..).
33. „დაავადების თავიდან ასაცილებლად შეთქმული დღეები სვანეთში“, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი მოსე ჯანაშვილის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი (მოხსენებების მოკლე შინაარსები), თბ., 2005 (გვ. 81-86).
34. „ნევროფსიქიკური დაავადებების მკურნალობის რელიგიური ცენტრები სვანეთში (ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)“. საერთაშორისო კონფერენცია „ქრისტიანობა ჩვენს ცხოვრებაში წარსული, აწმყო, მომავალი“, 2005 წ.
35. ,,ბავშვთა ზოგიერთი დაავადების მკურნალობის ხალხური ტრადიციები სამხრეთ_დასავლეთ საქართველოში~,_თსუ ახალციხის ფილიალის ,,შრომები~ ჳ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, 2006.
36. ნევროფსიქიკური დაავადებების მკურნალობის რელიგიური ცენტრები სვანეთში (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით), ჟურნ. ,,ლოგოსი~, ჳვ, 2007.
37. შიდამიგრაციულ პროცესებთან დაკავშირებული ზოგიერთი პრობლემის შესახებ (ხალხური მკურნალობის მაგალითზე)~, კრბ. ,,მესხეთი~, ვჳჳჳ_ჳხ, თბილისი_ახალციხე, 2007.
38. ღვინით მკურნალობის ხალხური ტრადიციები საქართველოში (ენოთერაპია). კკრბ. ,,მესხეთი~, ვჳჳჳ_ჳხ, თბილისი_ახალციხე, 2007.
39. ხალხური მკურნალობა ჩრდილოეთ კავკასიაში და საქართველოში (შედარებითი ანალიზი), სსიპ ახალციხის ინსტიტუტის ჳ კონფერენციის მასალები, ახალციხე, 2007.
40. დდაავადებათა პროფილაქტიკის ისტორიიდან ქვემო ქართლში, ჟურნ. ,,ანალები~ თბ., 2008. № 2.
41. ქქართული ტრადიციული სამედიცინო კულტურა ხალხური და წიგნიერი (კარაბადინების) ცოდნის ურთიერთობის საკითხისათვის, სამეცნიერო კრბ. ,,გულანი“, 2008.
42. ტრავმების მკურნალობის ისტორიიდან (სვანი ,,აქიმები“). კკრბ. სვანეთი, ქართული კულტურის სავანე, თბ., 2008.
43. ტრავმულ დაზიანებათა მკურნალობის ხალხური ტრადიციები ქვემო ქართლში, სსიპ ახალციხის ინსტიტუტის ,,შრომები“, ჳ, თბ., 2008.
44. სამკურნალო რიტუალები სვანეთში, ჟურნ. ,,ანალები“, თბ., 2008, № 3.
45. ხალხური ნატუროპათიური მედიცინა და მისი მოდიფიცირება თანამედროვე ეტაპზე, სსიპ ახალციხის ინსტიტუტის ჳჳ კონფერებნციის მასალები, ახალციხე, 2008.
46. სამედიცინო ცნობები ქართულ ჰაგიოგრაფიულ ნაწარმოებებში (ვ-ხსს.), სამეცნიერო კრბ. ,,გულანი“, 2009.
47. ტრადიციული (ხალხური) და მეცნიერული მედიცინის ურთიერთობის საკითხისათვის საქართველოში (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით), ,,მსოფლიო ახალი წესრიგი სა კავკასია“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 2009.
48. სწავლა_აღზრდის ხალხური სისტემა ძველ საქართველოში (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით), სამეცნიერო კრბ. ,,გულანი“, 2009.
49. ხალხური მკურნალობის ტრადიციები კავკასიაში, აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილ რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები, თბ., 2009.
50. ხალხური სამკურნალო საშუალებები, ეთნოლინგვისტური საკითხავები ჳ. რუსთაველის ფონდის პროექტი ,,ხალხური სამედიცინო ცოდნა და ეთნოსამედიცინო ტერმინოლოგიის თეზაურუსი~, ფარგლებში ჩატარებული კონფერენციის მასალები. თბ., 2009.
51. მედეას ,,სამკურნალო მცენარეთა ბაღი“, მითი და რეალობა, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2009.
52. ხალხური ბიოეთიკა, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხე, 2010.
53. დაავადებათა გავრცელების გეოგრაფია საქართველოში, ეთნოლინგვისტური საკითხავები ჳჳ. რუსთაველის ფონდის პროექტი ,,ხალხური სამედიცინო ცოდნა და ეთნოსამედიცინო ტერმინოლოგიის თეზაურუსი“, ფარგლებში ჩატარებული კონფერენციის მასალები. თბ., 2010.
54. ტკივილით მოსული მუზა (ეთნოგრაფიული ეტიუდი), ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 2010.
55. გარემო ფაქტორების როლი დაავადებათა წარმოშობასა და გავრცელებაზე _ ხალხური სამედიცინო ცოდნა, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ_მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხე, 2011.
56. თვალის დაავადებათა მკურნალობის ტრადიციები დასავლეთ საქართველოს მთიანეთში (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით), სამეცნიერო კრბ. ,,გულანი~, # 10, 2011.
57. ფიზიკური აღზრდის ხალხური ტრადიციები საქართველოში, (საერთაშორისო კონფერენციის შრომები), თბ., 2011.
58. ეთნოგრაფის თვალით დანახული ქართულ_ოსური ურთიერთობები ოკუპირებულ სოფელში, ასსუ კონფერენციის მასალები, ახალციხე, 2011.
59. შიდამიგრაციული პროცესები საქართველოში ხხ ს_ის 40_იანი წლებიდან (მესხეთის ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით), ასსუ კონფერენციის მასალები, ახალციხე, 2012.
60. ხალხური ფიტოთერაპია, ივანე გვარამაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი_ახალციხე 2012.
61. კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ქართულ-ოსური მოსახლეობა 2008 წლის ომის წინ და ომის შემდეგ (ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით). ,,ანალები~, №10, 2014.
62. ქსნის ხეობის მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობა ხვჳჳჳ საუკუნიდან დღემდე. სამეცნიერო კრბ. ,,გულანი“, №15, 2014.
63. საველე ეთნოგრაფიული პრაქტიკის ანგარიში. სამეცნიერო კრბ. ,,გულანი“, №15 2014.
64. კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ქართულ-ოსური მოსახლეობა 2008 წლის ომის წინ და ომის შემდეგ (ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), სამეცნიერო ჟურნალი ,,ანალები“, №10 2014.
65. ღვთისმშობელი - ღვთისმშობელი – დედაშვილობის მფარველი (ქართულ ეთნოგრაფიულ ყოფაში, ვ საერთაშორისო სიმპოზიუმი, - ,,ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის თაყვანისცემის ტრადიცია მართლმადიდებელ ეკლესიაში“, სამეცნიერო ჟურნალი „ლოგოსი“, თბ., 2014.
66. როგორ შეიქმნა საქართველოს ტერიტორიაზე ,,ეთნოგრაფიული“ ნიშნით სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი, სამეცნიერო კრბ. ,,გულანი“, №16, 2015.
67. მესხეთის თანამედროვე სოფლის ეთნოგრაფიული ყოფა, სამეცნიერო კრბ. ,,გულანი“, №17, 2015.
68. სამედიცინო მომსახურება ქსნის ხეობაში დარჩენილ და იქიდან დევნილ მოსახლეობაში, სამეცნიერო კრბ. ,,გულანი“, №18, 2015.
69. გეოგრაფიულ-კლიმატური პირობები და ბუნებრივ სამეურნეო ზონები კახეთში, ,,ანალები“, №16, 2016.