შრომები

1. Чигладзе Р.А., Электрополариметрические наблюдения Уранa. Астрон. циркуляр, Москва, 1978, с. 7-8.
2. ჭიღლაძე რ., პლანეტა ურანის აღმოჩენის 200 წლისთავის გამო, ქართული ასტრონომიული კალენდარი, თბ., 1981, გვ. 21.
3.Чигладзе Р.А. Полариметрическое изучение спутника Юпитера Калисто. Бюрaкан (Армения). 1983, c.2.
4.Чигладзе Р.А. Электрополариметрические наблюдения Ганимеда и Каллисто. Астрон.циркуляр, Москва, 1984, 1320, с. 3-4.
5.Чигладзе Р.А... Электрополариметрические наблюдения Ио и Европы. Астрон.циркуляр, Москва, 1984, 1320, c. 4-5.
6.Чигладзе Р.А Электрополариметрические исследование Уранa . Астрон.циркуляр, Москва, 1984, 1320, c. 5-6.
7. Чигладзе Р.А., фотометрическиые свойства света отраженного от поверхностей галилеевых спутников Юпитера,, Кацивели (Украина), 1984, c.2.
8.Чигладзе Р.А., Поляриметрическое изучение галилеевых спутников Юпитера, Харьков (Украина), 1985, c.3.
9. Чигладзе Р.А., Поляризационные свойства света отраженного от поверхностей галилеевых
спутников Юпитера, Гагра, 1985, c.1.
10. Чигладзе Р.А. Электрополариметрические наблюдения ярких спутников Юпитера . Сообщения АН Грузии, 6, 1985, c. 513-516.
11.Чигладзе Р.А., Поляриметрическое изучение галилеевых спутников Юпитера. Профессорско-преподавательская межинститутская научная сессия, посвященная XXVII съезда КПСС и XXVII съезду КП Грузии, тезисы докладов. Тбилиси, 1986, 52, с. 210-212.
12.Чигладзе Р.А., Полариметрическое изучение спутника Юпитера Калисто. Труды ТГУ. Математика. Механика. Астрономия. 1986. 264,c.232 – 239.
13. Болквадзе О.Р., Кварацхелия О.И., Король А.Н., Майер А.К., Сигуа Л.А., Чигладзе Р.А. Аппаратура и методика точечной поляриметрии Луны и планет на 40-см рефракторе. – Бюлл.Абастум.астрофиз.обс., 1986, 61, с. 269-287.
14. Чигладзе Р.А., Поляриметрическое изучение спутника Юпитера Ганимеда, Алматы (Казахстан), 1986.c.3-4.
15. Чигладзе Р.А., Поляриметрическое изучение спутника Юпитера Европы, Киев (Украина), 1986.c.4-5.
16. Чигладзе Р.А., Поляриметрическое изучение спутника Юпитера Ио. Труды ТГУ. Математика, Механика, Астрономия. 1987, 270, с. 240-247.
17. Чигладзе Р.А., Оптические свойства галилеевых спутников Юпитера. Межинститутская научная сессия профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, тезисы доклада. Тбилиси, 1988, 54, с.195.
18. Чигладзе Р.А., Электрополариметрические наблюдения Ганимеда и Каллисто, Алматы (Казахстан), 1990.c.5-6..
19. Чигладзе Р.А., Поляризационные свойства света отраженного от поверхностей галилеевых
спутников Юпитера, Киев (Украина), 1990.c.3-5..
20. Чигладзе Р.А., Поляризационные свойства света отраженного от поверхностей галилеевых спутников Юпитера И планеты Уран. Киев (Украина), 1990, c.175.
21. Чигладзе Р.А., Сигуа Л.А., Результаты поляриметрических наблюдений Марса в период большого противостояния (1988). Труды ТГУ, Мат.Мех.Астр. 1991, 229, c. 183-188.
22. ჭიღლაძე რ., აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის წვლილი მსოფლიო მეცნიერების საგანძურში, თსუ ახალციხის ფილიალის შრომები, პირველი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, 1992.გვ.2-4.
23. ჭიღლაძე რ., იუპიტერის გალილეისეული თანამგზავრების ზედაპირებიდან არეკვლილი სინათლის ფოტომეტრული და პოლარიმეტრული თვისებები, თსუ ახალციხის ფილიალის შრომები, მეორე რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, 1994.გვ.59–60.
24. ჭიღლაძე რ.,სიგუა ლ., იუპიტერის პოლარული უბნებიდან არეკვლილი სინათლის ფოტომეტრული და პოლარიმეტრული თვისებები,თსუ ახალციხის ფილიალის შრომები, მეორე რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, 1994.გვ. 60–61.
25. ჭიღლაძე რ., პლანეტა იუპიტერისა და გალილეისეული თანამგზავრების პოლარიზაციული თვისებები პირისპირდგომის მახლობლობაში (1987, 1988 წწ.), თსუ ახალციხის ფილიალის შრომები, (პირველი სამეცნიერო სესია მიძღვნილი თსუ დაარსების 75-ე წლისთავისადმი), 1993. გვ. 63-64.
26. ჭიღლაძე რ., სიგუა ლ., პლანეტა ვენერისა და მარსის პოლარიზაციული თვისებების შეაწავლა თსუ ახალციხის ფილიალის შრომები, პირველი სამეცნიერო სესია მიძღვნილი თსუ დაარსების 75-ე წლისთავისადმი, 1993. გვ. 49-50.
27. ჭიღლაძე რ., სიგუა ლ., სტოქსის ნორმირებული პარამეტრების, შეაწავლა თსუ ახალციხის ფილიალის შრომები, (პირველი სამეცნიერო სესია მიძღვნილი თსუ დაარსების 75-ე წლისთავისადმი), 1993. გვ. 50-51.
28. ჭიღლაძე რ., სიგუა ლ., მარსის ატმოსფეროს შესახებ, თსუ ახალციხის ფილიალის შრომები (პირველი სამეცნიერო სესია მიძღვნილი თსუ დაარსების 75-ე წლისთავისადმი), 1993. გვ.9-10.
29. ჭიღლაძე რ., სიგუა ლ.,და სხვა,, იუპიტერისა და სატურნის ატმოსფეროს შესახებ, თსუ ახალციხის ფილიალის შრომები , პირველი სამეცნიერო სესია მიძღვნილი თსუ დაარსების 75-ე წლისთავისადმი, 1993. გვ. 8-9.
30. ჭიღლაძე რ.,ინასარიძე,რ., სიგუა ლ., გიგანტი პლანეტების შესახებ, თსუ ახალციხის ფილიალის შრომები, მეორე რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, 1994. გვ. 64.
31. ჭიღლაძე რ.,ინასარიძე რ სიგუა ლ., პლანეტების პოლარიმეტრიის შესახებ, თსუ ახალციხის ფილიალის შრომები , მეორე რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, 1994. გვ. 64-65.
32. ჭიღლაძე რ., იუპიტერის გალილეისეული თანამგზავრების ელექტროფოტომეტრული და ელექტროპოლარიმეტრული გამოკვლევა, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბ., 1997, გვ. 155.
33. Chigladze R., Abuladze O., Dzhapiashvili V., Inasaridze R., Sigya L., Electropolarimetric and Electrophotometric Investigation of Jupiter’s Galilean Satellites. Bulletin of Georgian Academy of Sciences. 1997, 156, p. 475-477.
34. Chigladze R., Electropolarimetric and Electrophotometric Investigation of Jupiters Galilean Satellites, Symposium. Univ-Nantes (Франция) 1998, p. 8-9.
35. ჭიღლაძე რ., სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა თსუ ახალციხის ფილიალში „მესხეთის უნივერსიტეტი“, 2000, 5, გვ. 9-10.
36. ჭიღლაძე რ., იუპიტერის თანამგზავრ იოს ოპტიკური თვისებების შესწავლა,თსუ მესხეთის ფილიალის შრომები, 2000, 2, გვ. 170 – 172.
37. ჭიღლაძე რ., ვ. ჯაფიაშვილი, აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია, თსუ მესხეთის ფილიალის შრომები, ჟურნ. „მესხეთი - ისტორია და თანამედროვეობა“, 2000, გვ.321-323.
38. Chigladze R. Electropolarimetric Observations of Jupiters Galilean Satellites, Georgian Mathematical Union III Congress, 2001, გვ.120-121.
39. Chigladze R. Bazi orleklerin refraktometrik Ve polarimetrik olarak incelemesinin Souclari. Symposium, Univ-Kars-Akhaltsikhe-Abastumani (Грузия и Турция), 2002, 2, p. 4-5.
40. Чигладзе Р.А. Поляризационные свойства света отраженного от поверхностей галилеевых
спутников Юпитера, Бюракан, 1983, c. 2-3
41. Чигладзе Р.А., Джапиашвили В.П., Король А.Н., Электрополяриметрические наблюдения Ио, Бюлл. Абастуманск. Астрофиз. Обсерв. 2004, 77, c.145-149.
42. Chigladze R., Electropolarimetric and Electrophotometric Investigation of Jupiter’s Galilean Satellites, XVI Ganary Islanda Winter School of Astrophysics, Spain, 2004, 16, p. 2.
43. Chigladze R., Polarimetric Observation of Mars, Georgian Mathematical Union IV Congress, 2005, p.166.
44. Chigladze R., Electropolarimetric Observations of Jupiters Galilean Satellites, Georgian Mathematical Union IV Congress, 2005,p 165-166.
45. Chigladze R., A hypothesis about Jupiter’s Galilean Satellites. Труды ТГУ, Mат. Mех. Aстрон., 2005, c. 34-35, c. 272-274.
46. Чигладзе Р.А. Поляризационные свойства света отраженного от поверхностей галилеевых спутников Юпитера вблизи оппозиции. Труды ТГУ, Mат. Mех. Aстрон. 2005, 34-35, c. 269-271.
47. Chigladze R., Electropolarimetric Observations of Jupiters Galilean Satellites, Bulletin of Georgian Academy of Sciences, 2005, 172, c. 254-257.
48. Чигладзе Р.А., Результаты поляриметрических наблюдений Марса в период большого противостояния (2003 г.). Бюлл. Абастум. Астрофиз. Обсерв. 2005, 78, c. 207-210.
49. Чигладзе Р.А., Поляриметрическое изучение Ио. Бюлл. Абастум. Астрофиз. Обсерв. 2005, 78, c. 203-206.
50. ჭიღლაძე რ., „მზის სისტემის უატმოსფერო და მცირე ატმოსფეროს მქონე ობიექტების პოლარიმეტრული და ფოტომეტრული თვისებები“, თბ., 2006, გვ. 126.
51. ჭიღლაძე რ., „იუპიტერის გალილეისეული თანამგზავრების პოლარიმეტრული თვისებები“. (აკადემიკოს ე.ხარაძის დაბადების მე-100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები), ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული, 2007, გვ.15-16.
52. ჭიღლაძე რ., მზის სისტემის შერჩეული უატმოსფერო და მცირე ატმოსფეროს მქონე ობიექტების პოლარიმეტრული და ფოტომეტრული გამოკვლევა“, თბილისი, 2006. გვ.1-126.
53. Чигладзе Р.А., Анализ поляриметрических наблюдений Марса. Бюлл. Абастум. Астрофиз. Обсерв., 2008, 78. c. 193-196.
54. Чигладзе Р.А. Результаты поляриметрических наблюдений Марса в период большого противостояния (2003 г.). Бюлл. Абастум. Астрофиз. Обсерв. 2008, 78, c. 207-210.
55. Чигладзе Р.А. Поляриметрическое изучение Ио. Бюлл. Абастум. Астрофиз. Обсерв. 2008, 78, c. 203-206.
56. Чигладзе Р.А. ЭЛЕКТРОПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ГАНИМЕДА. Бюлл. Абастум. Астрофиз. Обсерв. 2008, 78, c. 196 -199.
57. Чигладзе Р.А. Анализ поляриметрических наблюдений галилеевых спутников, Бюлл. Абастум. Астрофиз. Обсерв. 2008, 78, c. 200-202.
58. ჭიღლაძე რ., იუპიტერის გალილეისეული თანამგზავრების ელექტროპოლარიმეტრიული გამოკვლევა, ახალციხე, 2008, გვ. 93-94.
59. ჭიღლაძე რ., მარსის ელექტროპოლარიმეტრული დაკვირვება, ახალციხე, 2008, გვ. 91-92.
60. ჭიღლაძე რ., მალასიძე გ., შტეკელის პოტენციალის მქონე ვარსკვლავთ სისტემების გრავიტაციული ველის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ, სსიპ ახალციხის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები, 2008, ტ. 1, გვ. 147-148.
61. ჭიღლაძე რ., მალასიძე გ., იუპიტერის გალილეისეული თანამგზავრების პოლარიმეტრული ანალიზი, სსიპ ახალციხის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები, 2008, ტ 1, გვ. 317-318.
62. ჭიღლაძე რ., ქართველ ასტრონომთა მიღწევები და პერსპექტივები, სსიპ ახალციხის უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2008, გვ. 93-95.
63. ჭიღლაძე რ., ნახშირორჟანგი არეგულირებს დედამიწის კლიმატს, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2010 წელი, გვ. 90-91
64.Malasidze G.A, Salukvadze G,N, Chigladze R.,A, Onsomemodel sinthetheory of the thirdisol atingintegral ofmotion, Astrofizic 2011, 54, №2, 301-307, (Армения) (Impact factor: 0.389).
65. Malasidze G.A.,Chigladze R.A., On some aspects of stellar systems gravitational field with stackel potential, Astrofizic 2011, in p. USA (Impact factor: 6.733).
66. Vercellone S, Chigladze R.A., et all. The brightest gamma-ray fiaringblazar in the sky:AGILE and multi wavelength observations of 3C 454.3 during November 2010.Astrophysical Journal Letters, 2011, USA (Impact factor: 6.733).
67. Chigladze R., Kurtanidze O., Kvaratskhelia O., Sigua L., Long-term Polarimetric Study of Planets and their Satellites in Abastumani Observatory, International Astronomical Congress, AstroKazan (Россия), Aug. 22-30, 2011.c.6-7.
68. ჭიღლაძე რ., იუპიტერის თანამგზავრების ელექტროპოლარიმეტრული გამოკვლევა, მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 2011, ტ. 10-12, გვ.15-19.
69. Chigladze R., et al. Astronomy and Astrophsics November 13, 2012. The 72-hour WEB’T Microvariability Observation of Blazar S5 0716+714 in 2009, USA (Impact factor: 5.084).
70. Chigladze R., Bull. Georgian National Sciences, 2012. 6, p. 96.
71. Chigladze R., et al. A Tight Connection between Gamma-Ray Outbursts and Parsec-scale Jet Activity in the Quasar 3C 454, 2013ApJ...773..147J. USA (Impact factor: 6.733).
72. Chigladze R., et al. The 72-h WEBT microvariability observation of blazar S5 0716 + 714 in 2009. 2013A&A...558A..92. USA (Impact factor: 5.084).
73. Chigladze R., et al. S5 0716+714 microvariability observation (Bhatta+, 2013. 2013yCat..35589092B. USA (Impact factor: 6.733).
74. Chigladze R., et al. MAGIC gamma-ray and multifrequency observations of flat spectrum radio quasar PKS 1510-089 in early 2012.2014arXiv1401.5646M. USA.
75. Malasidze G.A, Salukvadze G.N., Chigladze R., A Gravitational impact as a possible factor in the structural evolution of the globular Star clusters in Galaxy, Astrofizic 2014, 57,1, p. 79-85 (Армения) Impact factor: 0.555).
76. Chigladze R., et al. The WEBT campaign on the BL Lac object PG 1553+113 in 2013. An analysis of the enigmatic synchrotron emission, 2015 The Authors Published by Oxford University Press on behalf of the Royal Astronomical SocietyMonthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 454, Issue 1, p.353-367. USA (Impact factor: 5.107).
77. Chigladze R, Electropolarimetric and Electrophotometric Investigation of Jupiter’s Galilean Satellites Samtskhe-Javakheti State University, Georgia.
78. Chigladze R., et al. 2016arXiv161107561G Multiband optical variability of the blazar OJ 287 during its outbursts in 2015 – 2016. USA.
79. Chigladze R., et al. Long-term multi-wavelength variability and correlation study of Markarian 421 from 2007 to 2009. A&A 593, A91 (2016). USA (Impact factor: 5.084).
80. Chigladze R., Electropolarimetric Study of Jupiter’s Galilean Satellites, Astronomy & Astrophysics (Caucasus) 1, (2016) 11-16.
81. Malasidze, G. A., Chigladze R. A., On Some Aspects of Stellar System’s Gravitational Field with Steckel,, Astronomy & Astrophysics (Caucasus) 1, (2016) p. 53-57.
82. Sikharulidze1 M., Chigladze R., Khutsishvili D., Khutsishvili1 E., In the hydrogen lines rotation ofsolar prominences ‘Problems of Modern Astrophysics – II’, Samtskhe-Javakheti State University, Georgia, 2016. p.9.
83. Kimeridze G., Chigladze R., The Light Curves of Selected Blazars in Red Color, ‘Problems of Modern Astrophysics –II’, Samtskhe-Javakheti State University, Georgia, 2016. p.20.

საგაზეთო სამეცნიერო-პოპულარული სახის სტატიები:


,,ქართველები მთვარეზე“, სამეცნიერო - პოპულარულ ჟურნალი „არავი“, 2016, 9.
„წამზომი ჩართულია“ გაზეთი - კვირის პალიტრა. 2011,12.
„პროფესორ ელიზბარ წითლანაძის სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობა „თსუ მესხეთის უნივერსიტეტი“, ჟურნალი „ასპინძა, სამცხის და ჯავახეთის საზღვარზე“,ახალციხე, 2000, 334-340.