აკადემიების, სადისერტაციო საბჭოების, რედკოლეგიების წევრობა: სამეცნიერო ჟურნალის/გაზეთის რედაქტორობა:

1. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის რედაქტორი - ,,Astronomy&Astrophysics (Caucasus)“, გამოდის 2016 წლიდან. გამოსცემს ,,ახალციხის უნივერსიტეტის“ გამომცემლობა.


რეცენზენტი:


2. ნ. ჩხაიძე, „ინტეგრალური აღრიცხვის ელემენტები“, 2015.
3. გ. მალასიძე, „გალაქტიკის სპირალური სტრუქტურა“ 2008.
4. 1991-2005 წლებში, თსუ ახალციხის ფილიალში გამოცემული სამეცნიერო შრომების სარედაქციო საბჭოს წევრი.
5. ე. ხარაძე, ვ. ყულიჯანიშვილი, „მზე და ვარსკვლავები“, 2000