გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე
გამოცხადებული კონკურსის შედეგები:

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


მიმართულება

დარგი/ქვედარგი

ვაკანსია

აკადემიური თანამდებობა

საშტატო ერთეულის რაოდენობა

შდეგები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

ქართული ენა

პროფესორი

1

მერაბ ბერიძე

ასოცირებული პროფესორი

1

ლამზირა კობაიძე

ასისტენტ-პროფესორი

1

მარიამ ბალასანიანი

უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორია

ასოცირებული პროფესორი

1

ვახტანგ ინაური

ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორია

ასოცირებული პროფესორი

1

დალი ბეთხოშვილი

ქართული ლიტერატურის ისტორია

ასოცირებული პროფესორი

1

მაყვალა დავითაძე

ინგლისური ენა

ასოცირებული პროფესორი

1

გულნარა ჯანოვა

საქართველოს ისტორია

პროფესორი

1

რომან გოგოლაური

საქართველოს ისტორია

ასოცირებული პროფესორი

1

ვასილ მოსიაშვილი

ძველი მსოფლიოს ისტორია

პროფესორი

1

ნიკოლოზ ახალკაცი

შუა საუკუნეების ისტორია

ასოცირებული პროფესორი

1

ცირა მესხიშვილი

ეთნოლოგია

ასოცირებული პროფესორი

1

ვაკანსია

არქეოლოგია

ასოცირებული პროფესორი

1

თამარ მათიაშვილი

ფსიქოლოგია

ასოცირებული პროფესორი

1

გულიკო ბექაური

განათლება

პედაგოგიკა

ასოცირებული პროფესორი

2

 

1. როლანდ ქურდაძე

2. ნატო ყრუაშვილი


ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი 

მიმართულება

დარგი/ქვედარგი

ვაკანსია

აკადემიური თანამდებობა

საშტატო ერთეულის რაოდენობა

შედეგები

ეკონომიკა

ეკონომიკა

პროფესორი

1

როინ თათეშვილი

ასოცირებული პროფესორი

1

ლევან სააკაძე

ბიზნესის ადმინისტრირება

მენეჯმენტი

პროფესორი

1

თინა გელაშვილი

ფინანსები

ასოცირებული პროფესორი

1

კობა სანდროშვილი


                                                                                     იურიდიული ფაკულტეტი

მიმართულება

დარგი/ქვედარგი

ვაკანსია

აკადემიური თანამდებობა

საშტატო ერთეულის რაოდენობა

შედეგები

სამართალი

სისხლის სამართალი

პროფესორი

1

მალხაზ ლომსაძე

ასოცირებული პროფესორი

1

პეტრე დაუთაშვილი

კერძო სამართალი

ასოცირებული პროფესორი

1

 

ბაკურ ლილუაშვილი;

 

საჯარო სამართალი

ასოცირებული პროფესორი

1

დავით ხობელია

 

 ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მიმართულება

დარგი/ქვედარგი

ვაკანსია

 

 

აკადემიური თანამდებობა

საშტატო ერთეულის რაოდენობა

შედეგები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი

ფიზიკა-მათემატიკა

პროფესორი

1

გიორგი მესხი

ინჟინერია

ინფორმატიკა

ასოცირებული პროფესორი

1

ლელა წითაშვილი