საკონკურსო  პირობები

კონკურსის ძირითადი პირობები:

) პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის, ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არა ნაკლებ 6 წლის გამოცდილება;

) ასოცირებულ პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის, ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არა ნაკლებ 3 წლის გამოცდილება;

გ) ასისტენტ-პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორიან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი.


კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა  საკონკურსო კომისის სამდივნოში უნდა წარადგინოს:


) სათანადოფორმითშედგენილიდახელმოწერილი       განცხადება      და    ანკეტა (ფორმებიგაიცემა საბუთების მიმღებიკომისიისმიერ, ან კონკურსანტს შეუძლია ელექტრონული რესურსის გამოყენება, რომელიც განთავსებულია  უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე), აგრეთვემათშიწარმოდგენილიინფორმაციისდამადასტურებელიდოკუმენტაცია: დიპლომი, სერტიფიკატი, მოწმობა, სიგელი, ცნობადა.. (დედანიდაქსეროასლი, ანნოტარიულადდამოწმებულიასლი);

) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხის ან დოქტორანტურაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანიდა ქსეროასლი, ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი);

გ) დისერტაციის(საკანდიდატო/სადოქტორო) ავტორეფერატი;

) სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილების (სტაჟის) დამადასტურებელი საბუთი (საბუთები), დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის/დაწესებულების ხელმძღვანელის ხელმოწერითა და  ბეჭდით, ან შრომის წინაკი(დედანიდა ქსეროასლი, ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი);

) სამეცნიერო და სასწავლო-მეთოდური ნაშრომების და სამეცნიერო პრეზენტაციების(კონფერენციებზე, სიმპოზიუმზე, სემინარზე და ა. შ.) ნუსხა, დამოწმებული შესაბამისი დაწესებულების/ ორგანიზაციის კომპეტენტური პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით (დამოწმება ასევე შესაძლებელია უმაღლესი სასწავლებლის შესაბამისი სამსახურის ხელმძღვანელის ხელმოწერითა და ბეჭდით);

ვ) იმ  დისციპლინების ჩამონათვალი,  რომელსაც კონკურსანტი  ბოლო 5 წლის განმავლობაში კითხულობდა აკრედიტებულ უსდ-ში(დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის/დაწესებულების ბეჭდით);

) იმ სასწავლო დისციპლინების ჩამონათვალი, რომლებშიც კონკურსანტს შეუძლია სალექციო და/ან სხვა სახის მეცადინეობების კურსის გაძღოლა;

თ) პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს სამეცნიერო კვლევის  კონცეფცია, ხოლო ასისტენტ–პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად სამოტივაციო  წერილი;

ი)  პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს სილაბუსები ანკეტაში მითითებულ ყველა საგანში;

) პირადობის მოწმობა (დედანი და ქსეროასლი);

ლ) ორი ფოტოსურათი;

Mმ) ყველა მონოგრაფია და სახელმძღვანელო, რომელიც მითითებულია კონკურსანტის შრომების ჩამონათვალში.


 კონკურსში მონაწილეთა შეზღუდვა

კონკურსანტის აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხის (ან დოქტორანტის) მიმართულება ზუსტად უნდა ემთხვეოდეს დასაკავებელი აკადემიური  თანამდებობის მიმართულებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში კანდიდატის დოკუმენტაცია არ განიხილება.

 აკადემიურ თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში დაიშვება მხოლოდ ის კონკურსანტი, ვისაც შეუძლია სამცხე-ჯავახეის სახელმწიფო  უნივერსიტეტს დაუთმოს სამუშაო კვირის მინიმუმ სამი დღე.

 საკონკურსო კომისიის მიერ  გათვალისწინებული იქნება კანდიდატის მიერ გამოქვეყნებული  ის სამეცნიეროდასასწავლო-მეთოდურინაშრომები, რომელიც ზუსტად ემთხვევა დასაკავებელი აკადემიური  თანამდებობის მიმართულებას.

 აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი ნაშრომები, როგორც აუცილებელი პროცედურა,  მოწმდება პლაგიატზე უნივერსიტეტში შექმნილი პლაგიატის კომისიის მიერ. პლაგიატის დადასტურების შემთხვევაში კონკურსანტის კანდიდატურა საკონკურსო კომისიის მიერ არ განიხილება.

კონკურსის ჩატარების წესი

 კონკურსი ჩატარდებაუმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის”, უნივერსიტეტის წესდებისა დააკადემიურ თანამდებობებზე   კონკურსის ჩატარების წესის შესაბამისად.

 საკონკურსო კომისიის მიერ გათვალისწინებულ იქნება: კონკურსანტის კვალიფიკაციი და კომპეტენციის   შესაბამისობა საკონკურსო თანამდებობასთან, მათ შორის საკონკურსო თანამდებობის პროფილი შესაბამისი პედაგოგიური, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა, სხვა აქტივობები, მიღწევები, კვალიფიკაციები და დამსახურება; ასევე საკონკურსო კომისიის მიერ კონკურსანტთან (კონკურსანტებთან) ჩატარებული გასაუბრება-ინტერვიუს და (კომისიის გადაწყვეტილებით ან კონკურსანტი მოთხოვნით) საჯარო ლექციის შედეგები.

 კონკურსის შედეგები გამოცხადდება არა უგვიანეს 2017 წლის 11 მარტისა.

 კონკურსის საბოლოო შედეგების გასაჩივრება შესაძლებელია სასამართლოში, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.