სსიპ  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  2017 - 2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში აცხადებს  მიღებას  ასტრონომიის  სადოქტორო პროგრამაზე

 

ფაკულტეტი: ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

 

პროგრამული მიმართულება

   პროგრამის ხელმძღვანელი

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

რაოდენობა

სწავლის საფასური

 

ასტრონომია

 

რ.ჭიღლაძე

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დოქტორი ფიზიკაში

 

5

 

500

 

1.პროგრამებზე ჩარიცხვა ხორციელდება კონკურსის საფუძველზე.

2.დოქტორანტობის კანდიდატი უნივერსიტეტის რექტორის სახელზე რეგისტრაციის დროს ავსებს განაცხადს (შევსებულ სააპლიკაციო ფორმას), რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს:

 

ა) ავტობიოგრაფია (CV);

ბ) აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული მაგისტრის (ან მასთან გათანაბრებული) ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი ან ცნობა ხარისხის მინიჭების შესახებ, თუ დიპლომი ჯერ არ არის გაცემული მაგისტრთან გათანაბრებული დიპლომის (ხუთწლიანი დიპლომის) წარმოდგენის შემთხვევაში აუცილებელია მაგისტრთან გათანაბრების აღიარება ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიდან.

 გ) პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ორი ასლი;

 დ)   ფოტოსურათის (3X4) ელექტრონული ვერსია CD დისკზე;

 ე) გამოქვეყნებული შრომების სია  ქსეროასლებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ვ) უცხოური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ასლთანერთად;

ზ) ქართული ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ასლთან ერთად (დოქტორანტობის უცხოენოვანი კანდიდატისათვის).

 

შენიშვნა:  კონკურსანტებისათვის,  რომელთაც არ ექნებათ წარმოდგენილი უცხოური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი და ასევე, უცხოენოვანი კონკურსანტებისათვის, რომელთაც არ ექნებათ წარმოდგენილი ქართული ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, ინიშნება გამოცდა უცხოურ ენაში/ქართულ ენაში. გამოცდებს ჩაიბარებს უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრი.

  

დოქტორანტურაში  სწავლის  მსურველთა   საბუთების მიღება იწარმოებს 2017 წლის 11 დეკემბრიდან - 2018 წლის 12 იანვრის ჩათვლით, ყოველდღე (შაბათ-კვირის გარდა),  1000-დან1800 საათამდე    (უნივერსიტეტის I კორპუსი, ოთახი #303) 

მისამართი:   ახალციხე,  რუსთაველის ქუჩა 106;  

ვებგვერდი:   www. sjuni.edu.ge

 ტელეფონი  577 98 77 84;   577 98 77 29 

ელ-ფოსტა:   JLIB_HTML_CLOAKING "> JLIB_HTML_CLOAKING

 

მისაღები გამოცდები ჩატარდება შემდეგი გრაფიკით:

 

1. უცხო ენა(ინგლისური, გერმანული, რუსული) – 2018 წლის 15 იანვარი,  1300 საათი (უნივერსიტეტის  I კორპუსი, აუდიტორია 123). გამოცდის ფორმა-წერილობითი.

2.სპეციალობა - ასტრონომია- 2018 წლის 16 იანვარი, 1200 საათი (უნივერსიტეტის  I კორპუსი, აუდიტორია 123). გამოცდის ფორმა-ზეპირი.

 

საგამოცდო საკითხები:

ასტრონომია

სანიმუშო ტესტები უცხო ენაში