სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2018 - 2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აცხადებს მიღებას ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამაზე
ეთნოლოგიის მიმართულებებით:

 

პროგრამული მიმართულება

   პროგრამის ხელმძღვანელი

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

რაოდენობა

სწავლის საფასური

 განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა


თ. იველაშვილი 

 

ეთნოლოგიის დოქტორი

 

1

 

500

 

1. პროგრამაზე ჩარიცხვა ხორციელდება კონკურსის საფუძველზე.

2. დოქტორანტობის კანდიდატი უნივერსიტეტის რექტორის სახელზე რეგისტრაციის დროს ავსებს განაცხადს (შევსებულ სააპლიკაციო ფორმას), რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს:

ა) ავტობიოგრაფია (CV);

ბ) აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული მაგისტრის (ან მასთან გათანაბრებული) ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი ან ცნობა ხარისხის მინიჭების შესახებ, თუ დიპლომი ჯერ არ არის გაცემული; მაგისტრთან გათანაბრებული დიპლომის (ხუთწლიანი დიპლომის) წარმოდგენის შემთხვევაში აუცილებელია მაგისტრთან გათანაბრების აღიარება ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიდან.

გ) პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ორი ასლი;

დ) ფოტოსურათის (3X4) ელექტრონული ვერსია CD დისკზე;

ე) გამოქვეყნებული შრომების სია ქსეროასლებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ვ) უცხოური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ასლთან ერთად;

ზ) ქართული ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ასლთან ერთად (დოქტორანტობის უცხოენოვანი კანდიდატისათვის).

შენიშვნა: კონკურსანტებისათვის, რომელთაც არ ექნებათ წარმოდგენილი უცხოური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი და ასევე, უცხოენოვანი კონკურსანტებისათვის, რომელთაც არ ექნებათ წარმოდგენილი ქართული ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, ინიშნება გამოცდა უცხოურ ენაში/ქართულ ენაში. გამოცდებს ჩაიბარებს უნივერსიტეტის საგამოცდო კომისია.

დოქტორანტურაში სწავლის მსურველთა საბუთების მიღება იწარმოებს 2-დან - 14 ივლისამდე და 27 აგვისტოდან 8 სექტემბრამდე, ყოველდღე (შაბათ-კვირის გარდა), 1000-დან 1800საათამდე (უნივერსიტეტის I კორპუსი, ოთახი #303).
მისამართი: ახალციხე, რუსთაველის ქუჩა 106;
ვებგვერდი: www. sjuni.edu.ge
ტელეფონი: 577 98 77 84; 577 98 77 29
ელ-ფოსტა:  JLIB_HTML_CLOAKING JLIB_HTML_CLOAKING
მისაღები გამოცდები ჩატარდება შემდეგი გრაფიკით:

1. ქართული ენა - 10 სექტემბერი, 1100 საათი (უნივერსიტეტის I კორპუსი, აუდიტორია 123), გამოცდის ფორმა- წერა, კითხვა, მოსმენა, ზეპირმეტყველება. (უცხოელი კონკურსანტისათვის).
2. უცხოური ენა(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული) - 11 სექტემბერი, 11:00 საათი (უნივერსიტეტის I კორპუსი, აუდიტორია 123), გამოცდის ფორმა- წერა, კითხვა, მოსმენა, ზეპირმეტყველება.
3. სპეციალობა - ეთნოლოგია – 13 სექტემბერი, 11:00 საათი (უნივერსიტეტის I კორპუსი, აუდიტორია 123), გამოცდის ფორმა-ზეპირი.

საგამოცდო საკითხები:

ეთნოლოგია

სანიმუშო ტესტები უცხო ენაში