ინფორმაცია


სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ცხადდება კონკურსი შემდეგი მიმართულებებით

 

იურიდიული ფაკულტეტი 

მიმართულება

 

დარგი / ქვედარგი

ვაკანსია

აკადემიური თანამდებობა

საშტატო

ერთეულის რაოდენობა

სამართალი

საჯარო სამართალი

ასოცირებული პროფესორი

1

  
 

 ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი  

 

მიმართულება

 

დარგი / ქვედარგი

ვაკანსია

აკადემიური თანამდებობა

საშტატო

ერთეულის რაოდენობა

ბიზნესის ადმინისტრირება

ბიზნესის ადმინისტრირება (საგანთა ჯგუფი:ეკონომიკური ინფორმატიკა, ინფორმაციული ტექნოლოგიები აღრიცხვაში, საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი)

პროფესორი

1

ბიზნესის ადმინისტრირება

ფინანსები

პროფესორი

1

  

1.პროფესორის თანამდებობაზე 5 წლის ვადით შეიძლება აირჩეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება.

2.ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე ოთხი წლის ვადით შეიძლება აირჩეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

3.უნივერსიტეტის აკადემიურ თანამდებობაზე არ შეიძლება არჩეულ იქნეს 65 წელს მიღწეული პირი, ხოლო აკადემიურ თანამდებობაზე მყოფი პირი, რომელმაც მიაღწია 65 წელს, აკადემიური თანამდებობიდან გათავისუფლდება აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის ვადის გასვლის შემდეგ.

4.გამონაკლისის სახით უნივერსიტეტის აკადემიურ თანამდებობაზე შეიძლება არჩელ იქნეს 65 წლის ასაკს გადაცილებული პირი, თუ იგი აკმაყოფილებს კონკურსში მნაწილე კანდიდატისადმი დადგენილ მოთხოვნებს. აკადემიური თანამდებობის დაკავება შესაძლებელია კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის წესდებით დადგენილი წესით.

5.კონკურსი ცხადდება 2018 წლის 22 ივნისს. დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 23 ივლისიდან 3 აგვისტოს  ჩათვლით. კონკურსი ჩატარდება საბუთების მიღების დასრულებიდან არანაკლებ ერთი და არაუგვიანეს ორი თვის ვადაში.

6. პროფესორის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება თვეში 1200 (ათასორასი) ლარით. ასოცირებული პროფესორის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება 1000 (ათასი) ლარით.იხ.საკონკურსო პირობები და აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი.

7.საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს სსიპ სამცხე-ჯავახეთისსახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსში მისამართზე: .ახალციხე, რუსთაველის    .#106, ოთახი #210.

            საკონტაქტო ინფორმაცია: 577 98 77 80 (გიული ზედგინიძ)