ინფორმაცია

 სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ცხადდება კონკურსი შემდეგი მიმართულებით

 

          იურიდიული ფაკულტეტი

 

მიმართულება

 

დარგი / ქვედარგი

ვაკანსია

აკადემიური თანამდებობა

საშტატო

ერთეულის რაოდენობა

სამართალი

კერძო სამართალი
(სახელშეკრულებო სამართალი, შრომის სამართალი, შესავალი სამოქალაქო სამართალში, კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები)

ასოცირებული პროფესორი

1

 

1. პროფესორიე თანამდებობაზე 4 წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. 

2.უნივერსიტეტის აკადემიურ თანამდებობაზე არ შეიძლება არჩეულ იქნეს 65 წელს მიღწეული ხოლო აკადემიურ თანამდებობაზე მყოფი პირირომელმაც მიაღწია65 წელს , აკადემიური თანამდებობიდან გათავისუფლდება აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის ვადის გასვლის შემდეგ.

3.გამონაკლისის სახით უნივერსიტეტის აკადემიურ თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს 65 წლის ასაკს გადაცილებული პირი,  თუ იგი აკმაყოფილებს კონკურსში მნაწილე კანდიდატისადმი დადგენილ მოთხოვნებს. აკადემიური თანამდებობის დაკავება კანონმდებლობითა უნივერსიტეტის წესდებით დადგენილი წესით.

4. კონკურსი ცხადდება 2017 წლის 01 დეკემბერს.დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 03 იანვრიდან 17 იანვრის ჩათვლით.კონკურსი ჩატარდება საბუთების მიღების დასრულებიდან არანაკლებ ერთი და არაუგვიანეს ორი თვის ვადაში.

5. ასოცირებული პროფესორის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება თვეში 1000 (ათასი) ლარით. იხ.საკონკურსო პირობები და აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი.

6.საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს სსიპ სამცხე-ჯავახეთის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსში

 მისამართზე.ახალციხერუსთაველის    .#106, ოთახი #210.

            საკონტაქტო ინფორმაცია: 577 98 77 80 (გიული ზედგინიძ)