უწყვეტი განათლების ცენტრი

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში არსებული უწყვეტი განათლების ცენტრი   გთავაზობთ სასწავლო კურსებისა და პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს და  ორიენტირებულია შესწავლის უახლეს მეთოდიკაზე, მაღალ შედეგებზე და ახორციელებს შემდეგი პროგრამები:

ა) აბიტურიენტთათვის:  მომზადება ერთიანი ეროვნული და საერთო სამაგისტრო გამოცდებისათვის.

 ბ) მომზადება კომპიუტერული პროგრამებში;

 გ) უცხო ენათა შემსწავლელი კურსები:

  •  ინგლისური ენა; 
  •  რუსული ენა;
  •  თურქული ენა;
  •  გერმანული ენა;
  •  ფრანგული ენა;

 დ) მასწავლებელთა მოსამზადებელი პროგრამები (სერთიფიცირების მიზნით)

 ე) ქართული ენის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა უცხოელთათვის;

ჩვენ ვითვალისწინებთ თითოეული მსმენელის მოთხოვნებს, მიზნებს და მათთვის საჭირო მიმართულებით წარვმართავთ სასწავლო პროცესს.

სასწავლო კურსებს და პროგრამებს გაუძღვებიან უნივერსიტეტის მაღალკვალიფიციური პროფესორ-მასწავლებლები.

საწავლო კურსისა ან პროგრამის დამთავრების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი სერთიფიკატი.