უნივერსიტეტის გამოცემები

გივი ბუცხრიკიძე "მიწის მართვის თანამედროვე სისტემა" 2018

შალვა კეღოშვილი ლექსები 2016

გიორგი ბარბაქაძე, კობა სანდროშვილი საბანკო საქმე 2016

რონალდ ქურდაძე მთელი და წილადი ნაწილის შემცველი განტოლებები. დიოფანტური განტოლებები 2016

მაკა კაჭკაჭიშვილი ბილინგვიზმის საკითხი საქართველოში ჯავახეთის მაგალითზე 2016

ვასილ კვინცხაძე დამილოცე საქართველო 2015

გულნარა ჯანოვა ინგლისურ ენაზე ლაპარაკისა და მოსმენის უნარ-ჩვევების საფუძვლების გამომუშავება სწავლები დაწყების საფეხურზე 2016

გ.ივანიძე, მ.ივანიძე ზაქარია დიდიმამიშვილი და მისი დღიური ,,ახალციხის დღეები"(1918 - 1919 წლები)

დავით ბიძინაშვილი აუდიტის საფუძვლები 2016

გიორგი მალასიძე, გიორგი მესხი თეორიული მექანიკა 2016

ნატო ყრუაშვილი ქალთა კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობა სამცხე-ჯავახეთში 2016

ზელიმხან მაღრაძე მთვლემარე რაინდები 2016

ნათელა ნაცვლიშვილი-ბერიძე ჟურნალი ,,ცისკარი" და სწავლა-განათლების პრობლემები მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში 2016

ონომასტიკური კრებული 2015

მერაბ ბერიძე მომავლის უნივერსიტეტი 2015

ლამზირა კობაიძე ვალის გვარსახელები 2015

ანჟელა თუმანიანი პეპელა

ვერა სუდაძე ხალხური მედიცინა და ფიტოფარმაკოლოგია

ვერა სუდაძე კვლევები მედიცინაში, ფიტოთერაპია

 ვახტანგ ზაქროშვილი-მანველიშვილი მანველიშვილები

ელგუჯა კოპაძე გაუხსნელი საქმე

ნანა ჩხაიძე, ინტეგრალური აღრიცხვის ელემენტები, 2015

ჯემალ მამაიაშვილი, ხათუნა კვინცხაძე, შესავალი კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში, 2015

ონომასტიკური კრებული, „ახალციხე - 2014“

მალხაზ ლომსაძე გამოძიების პროცესუალური დოკუმენტების ნიმუშები

მალხაზ ლომსაძე ექსპერტიზის დანიშვნის საფუძველი, სახეები და ექსპერტის წინაშე დასასმელი კითხვები გამოძიების პროცესში, 2014

მალხაზ ლომსაძე პასუხისმგებლობა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებისათვის და პასუხისმგებლობა ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებისთვის, 2014

მალხაზ ლომსაძე აუცილებელი მოგერიების, დამნაშავის შეპყრობისა და უკიდურესი აუცილებლობის მართლზომიერების პირობების ცდა, 2014

მალხაზ ლომსაძე პასუხისმგებლობა სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ ზოგიერთი დანაშაულისათვის, 2014

მალხაზ ლომსაძე ქართული სისხლის სამართალი, 2014

მალხაზ ლომსაძე სისხლის სამართლის პროცესი, 2014

ელგუჯა კოპაძე, ალიართალი ბალიართალი..., 2014

როინ თათეშვილი,   გადასახადები და საბიუჯეტო სისტემა, 2014

ამალია შაყულაშვილი, ინვესტიციების მართვის საფუძვლები, 2014

მაკა მოსეშვილი, მეტამორფოზა, 2014 წ.

ზაქარია ზედგინიძე - ჯვარი ვაზისა, 2014 წ.

მერაბ ბერიძე - სიყვრულის უნივერსიტეტი, 2014 წ.

ნანა ჯღარკავა - შრომითი რესურსების მართვის დემოგრაფიული პრობლემები სამცხე-ჯავახეთში, 2014 წ.

ონომასტიკური კრებული, 2013 წ.

მალხაზ ლომსაძე - საქართველოს სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი, 2013 წ.

გიორგი ბუცხრიკიძე, ჯუმბერ ფანჩულიძე -  ადმინისტრირება და მენეჯმენტი, 2013 წ.

მერაბ ბერიძე - მაჰმადიანი მესხების ფესვები და დღევანდელობა, 2013 წ.

მერაბ ბერიძე - ნასოფლარი ერკოტა, 2013 წ.

ასმათ ევსაია - დიალოგური მეტყველება ქართულ და რუსულ ენებში და მათი თარგმნის სტილისტური ასპექტები, (მონოგრაფია), 2013 წ.

ლელა წითაშილი - მონაცემთა ბაზებში მოთხოვნათა ოპტიმიზაცია ევოლუციური ალგორითმების გამოყენებით, (მონოგრაფია), 2013 წ.

ბადრი მეფარიშვილი, ლელა წითაშვილი - მონაცემთა ბაზის დაპროექტება (სახელმძღვანელო), 2013 წ.

შოთა წურწუმია - როცა მე ვსუნთქავ, 2013 წ.

გულიკო ჯანოვა - More Evryday American Dialogues, with exercises and keys, 2012.

ნ. ჩხაიძე, თ. გელაშვილი, ბ. მესხი - ბიზნეს მათემატიკა (სახელმძღვანელო), 2012 წ.

როინ რეხვიაშვილი  - კრიტიკული, ლოგიკური აზროვნება 2012 წ.

როინ თათეშვილი  - სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური საფინანსო-საბიუჯეტო განვითარების დიაგნოსტიკა 2012 წ.

როინ თათეშვილი  - საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა (ლექციების კურსი)  2012 წ. 

ზაირა ტყებუჩავა - პრაქტიკუმის სახელმძღვანელო მიწათმოქმედებაში 2012 წ.

გიორგი (გოგი)ბარბაქაძე, დავით ბიძინაშვილი - ბუხჰალტრული აღრიცხვა და აუდიტი 2012 წ.

მერაბ ბერიძე - ზველი და მისი შემოგარენი, 2012 წ. 

ჯუმბერ, ფანჩულიძე, გიორგი ბუცხრიკიძე - მიწათრეგულირებისა და ადმინისტრირების საფუძვლები, 2012 წ.

 ელიოზ ხაჭაპურიძე, კობა კობალაძე  -   სასოფლო სამეურნეო ცხოველთა აღწარმოებისა და პროდუქტიულობის გაზრდის ზოოტექნიკური საფუძვლები, 2012 წ.

ამირან კოჩალიძე - სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა დაავადებები, მათი პროფილაქტიკა და მკურნალობა, 2012 წ.

ჯემალ მამაიაშვილი, ხათუნა კვინცხაძე -  საოფისე პროგრამები, 2012 წ.

ზურაბ ლიპარტია, ცისკარა ზარანდია, მაია გელაშვილი - მმართველობითი აღრიცხვა და შიდა კონტროლი  2011 წ.

გალინა წერეთელი, გულიკო ჯანოვა  -  ყოველდღიური ამერიკული დიალოგები, 2011 წ. 

ნიკოლოზ ახალკაცი - სასაზღვრო დაცვა და სასაზღვრო ოლქების მმართველობა ხეთების სამეფოში, 2011 წ.

ქეთევან გრძელიშვილი  -  "დავითიანი" - "ქართლის ჭირის" მხატვრული სპეციფიკის საკითხები, 2011 წ. 

როინ თათეშვილი  -  საგადასახადო საქმე, 2011 წ. 

შოთა ლომსაძე  -  სამცხე-ჯავახეთი, 2011 წ. 

ელენე დიდიმამიშვილი  -  გზა ვრცელი, 2011 წ. 

მედეა ბურდული - ხალხური მედიცინა დასავლეთ საქართველოში, 2010 წ.

მედეა ბურდული - ტრადიციული ქართული სამედიცინო კულტურა, 2010 წ.

მედეა ბურდული - ხალხური მედიცინა დასავლეთ საქართველოში, 2010 წ.

გიორგი ბუცხრიკიძე - უძრავი ქონების ადმინისტრაციული მართვის პრინციპები, (სახელმძღვანელო) 2010 წ.

ვალერი სილოგავა  -  სამეცნიერო შრომების და პუბლიკაციების ბიბლიოგრაფია (1965-2010 წწ.) 

ეთერი ნარიმანიშვილი, გიორგი ბუცხრიკიძე - მიწათმფლობელობის ეკონომიკური პრობლემები სამცხე-ჯავახეთში, 2010 წ.

ირმა ქურდაძე, მარეხ ნათენაძე - პედაგოგიური პრაქტიკის ორგანიზაცია და განხორციელების გზები (მეთოდური სახელმძღვანელო), 2010 წ.

თინა გელაშვილი, კარლო ხუციშვილი – აუდიტის საფუძვლები (სახელმძღვანელო), 2010 წ.

ზურაბ ლიპარტია - კორპორაციული ფინანსების მართვა (სახელმძღვანელო), 2010 წ.

უჩა ბლუაშვილი – "კეთილ–ბოროტზედ ადრე მიმდრეკნი", 2009 წ.

სერგო მელიქიძე – ონომასტიკური ძიებანი, II, 2009 წ.

მ. ბერიძე – მაჰმადიან მესხთა ფესვები და დღევანდელობა, 2009 წ.

ვახტანგ ინაური – ვასილ ბარნოვის პროზა, 2009.

თინა გელაშვილი, ზურაბ ლიპარტია, ნანა ჯღარკავა – სოციალურ–დემოგრაფიული სტატისტიკა (სახელმძღვანელო), 2009 წ.