პირველკურსელთა საყურადღებოდ

აბიტურიენტებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ 2020 წლის 1 სექტებრიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით
რეგისტრაციისთვის საჭირო ასატვირთი დოკუმენტაცია:

  1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის შემთხვევაშიპასპორტის (ან პირადობის მოწმობის) სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი;

2. ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგამოცდო ბარათის  ასლი;

3. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ატესტატი (დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი)

უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების შემთხვევაშიგანათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი განათლების აღიარებაზე;

4. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (მხოლოდ  ვაჟებისთვის);

5. ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია (CD).

6. ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში 150 000 ქულა და ნაკლები)

შენიშვნა:  სარეგისტრაციო ანკეტა არის საფუძველი სტუდენტურ რეესტრში მონაცემების შესატანად. არასწორად შევსებულ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელია პირადად ხელმომწერი

საბაკალავრო პროგრამებზე დასარეგისტრირებლად მიყევით ბმულს https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9p7wrs10mDoNVDhLgnB35Lo6YQh0OczBh1wOwOm6n3yyE_Q/viewform

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე დასარეგისტრირებლად მიყევით ბმულს https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYPOVx-pV1Rz2US6lvz38i-vuoso6qgtLDgtyVSNOWbxOy0w/viewform

საკონტაქტო ინფორმაცია: 577 98 77 84; ტელეფონი: 577 98 77 29

ელ-ფოსტა: [email protected]:   [email protected];