აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ცხადდება კონკურსი

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 04 ნოემბრის N40  დადგენილებით ცხადდება კონკურსი შემდეგი მიმართულებით

  განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მიმართულებადარგი / ქვედარგივ ა კ ა ნ ს ი ა
აკადემიური თანამდებობასაშტატო ერთეულის რაოდენობა
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათასაქართველოს ისტორიაასისტენტ – პროფესორი1

         

  1. კონკურსი გამოცხადდა 2020 წლის   4 ნოემბერს, საბუთების მიღების ვადა განისაზღვრა  2020 წლის  7 დეკემბრიდან 2020 წლის 18 დეკემბრის ჩათვლით.
  2. კონკურსი ჩატარდება 2021 წლის 21 იანვარს, შედეგები გამოქვეყნდება იმავე დღეს.

 

კონკურსში მონაწილეობის  მსურველმა  საკონკურსო კომისის სამდივნოში უნდა წარადგინოს:

 ა) სათანადო ფორმით შედგენილი და ხელმოწერილი განცხადება   და კონკურსანტის ანკეტა(აგრეთვე მათში წარმოდგენილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: დიპლომი (ნოტარიულად დამოწმებული ასლი), სერტიფიკატი, მოწმობა, სიგელი, ცნობა და ა.შ.

ბ) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხის ან დოქტორანტურაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ნოტარიულად დამოწმებული ასლი);

გ) დისერტაციის (საკანდიდატო/სადოქტორო) სადისერტაციო მაცნე (ავტორეფერატი);

დ) სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილების (სტაჟის) დამადასტურებელი საბუთი (საბუთები), დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის/დაწესებულების ხელმძღვანელის ხელმოწერითა და ბეჭდით;

ე) სამეცნიერო და სასწავლო-მეთოდური ნაშრომების და სამეცნიერო პრეზენტაციების (კონფერენციებზე, სიმპოზიუმზე, სემინარზე და ა. შ.) ნუსხა, დამოწმებული შესაბამისი დაწესებულების/ ორგანიზაციის კომპეტენტური პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით (დამოწმება ასევე შესაძლებელია უმაღლესი სასწავლებლის შესაბამისი სამსახურის ხელმძღვანელის ხელმოწერითა და ბეჭდით);

ვ) იმ დისციპლინების ჩამონათვალი, რომელსაც კონკურსანტი ბოლო 5 წლის განმავლობაში კითხულობდა აკრედიტებულ უსდ-ში (დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის/დაწესებულების ბეჭდით);

ზ) პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს სამეცნიერო კვლევის კონცეფცია, ხოლო ასისტენტ–პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად სამოტივაციო  წერილი;

თ) პირადობის მოწმობა (დედანი და ქსეროასლი);

ი) ორი ფოტოსურათი;

კ) ყველა  მონოგრაფია   და   სახელმძღვანელო,   რომელიც მითითებულია კონკურსანტის შრომების ჩამონათვალში (ბოლო 6 წლის განმავლობაში).

 

  1. საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს სსიპ სამცხე-ჯავახეთის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსში   მისამართზე: ქ. ახალციხე, რუსთაველის    ქ.#106, ოთახი #210.

საკონტაქტო ინფორმაცია:  577 98 77 80 (გიული ზედგინიძე) 555 93 27 31 (ნანა ხითარიშვილი)

სწრაფი წვდომის ბანერები