აგრონომიის დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ინჟინერიის აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის აგრონომიის დოქტორანტი:  ირინა ხელისუფალის  დისერტაციის დაცვა  ნაშრომზე:  „ენტომოპათოგენური ნემატოდების Steinernema, Heterorhabditis-ის გამოყენება მავნე მწერების ბიოკონტროლისათვის სამცხე-ჯავახეთში“ ჩატარდება  2024 წლის 25 ივნისს, ზაზაძის საკონფერენციო დარბაზში 13:00 სთ-ზე

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნ.მიქაია და აკადემიკოსი  ა.კორახაშვილი

ონლაინ დასწრება შესაძლებელია მისამართზე:

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/88012611947?pwd=XgDbEO3azLQDWmTCkE34OU7lbGOjFn.1

Meeting ID: 880 1261 1947
Passcode: 016424