ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი Zveli

როინ  თათეშვილი

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი , პროფესორი

დაბადების თარიღი და მისამართი:

09. 07. 1962 წ.

ქ. ახალციხე    ი.გვარამაძის   ქ. № 28

ტელეფონი :      577 98  77  22

ელ.ფოსტა:        [email protected]

განათლება:

1985-1990 ივ. ჯავახისვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო– ეკონომიური ფაკულტეტი, ინჟინერ – ეკონომისტი

1990-1991 თბილისის მენეჯერთა სკოლა, მენეჯერი

2003-2005 თბილისის ბიზნესის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, იურისტი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  (PhD საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა :

17 მაისი 2012 წელი, დისერტაციის თემა, „სამცხე–ჯავახეთის რეგიონული საფინანსო–საბიუჯეტო განვითარების დიაგნოსტიკა“, მინიჭებული კვალიფიკაცია: დოქტორის აკადემიური ხარისხი ეკონომიკაში

სამსახურებრივი გამოცდილება:

2016 წლის 11 ნოემბრიდან დღემდე – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

2013-2016  სამცხე –ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. პროფესორი, წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი

2012–2013  სამცხე –ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ასისტენტ პროფესორი

2008-2011 სსიპ ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ფინანსური დაგეგმარების ინფრასტრუქტურისა და შესყიდვების სამსახურის უფროსი

2007-2008 სსიპ ახალციხის ინსტიტუტის საფინანსო სამსახურის უფროსი

2007 თსუ მესხეთის ფილიალი. შიდა აუდიტი

2005-2011 სსიპ ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. მოწვეული მასწავლებელი

2004-2005 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საექსპერტო კრიმინალისტური მთ. სამმართველო. ექსპერტი

2000-2002 ახალციხის რაიონის გამგეობა. გამგებლის მოადგილე

1999-2000 ახალციხის რაიონის გამგეობა. ეკონომიკის განყოფილების გამგე

1999-2004 ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტი. მოწვეული მასწავლებელი

1998-1999 ახალციხის რაიონის საგადასახადო ინსპექცია. საგადასახადო ინსპექციის უფროსი

1995-1997 საქართველოს სოც. დაზღვევის სახ. ფონდი. ახალციხის რაიონის განყოფილების გამგე

1992-1995 საქართველოს სოც. დაზღვევის სახ. ფონდი. მთ. სპეციალისტი, სახელმწ. რწმუნებული (რევიზორი)

1990-1992 საქართველოს ჯან. დაცვის სამინისტრო. ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორია. სექტორის ხელმძღვანელი

სამეცნიერო–კვლევითი  და   სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა,  გამოცემული სახელმძღვანელო:

2011 საგადასახადო საქმე

2012 საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა

2012 სამცხე–ჯავახეთის რეგიონული საფინანსო–საბიუჯეტო განვითარების დიაგნოსტიკა

2014 წელი გადასახადები და საბიუჯეტო სისტემა  2014 წელი

სალექციო კურსები (გამოქვეყნებული/ ელექტრონული) (ელექტრონული კურსებისთვის –  ელ.მისამართი):

გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება /ელექტრონული/www astu.edu.ge

სამეწარმეო საქმე და სამართალი/ელექტრონული/www astu.edu.ge

სამეცნიერო სტატია   მოხსენებები  ადგილობრივ და  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე:

1.         თათეშვილი რ. ,,დასაბეგრი შემოსავლის გამოთვლისას გაწეული ხარჯების განსაზღვრა” სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხის ინსტიტუტი. 2008წ;

2.         ზარანდია ც., თათეშვილი რ., ,,შემოსავლების გაზომვის ეკონომიკური და სააღრიცხვო მიდგომები”, სამეცნიერო შრომები I. ახალციხის ინსტიტუტი. გვ.187-191.  2008წ;

3.         თათეშვილი რ., ზარანდია ც., ,,საშემოსავლო გადასახადისა და შეღავათების ოპტიმიზაციისათვის საქართველოს საგადასახადო სისტემაში”, სამეცნიერო შრომები I, ახალციხის ინსტიტუტი, გვ.191-193. 2008წ;

4.         თათეშვილი რ.,  ,,მსოფლიო ფინანსური კრიზისის ფონზე საქართველოს ეკონომიკა”, რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ.342-345, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.  2009წ;

5.         თათეშვილი რ., ,,მუნიციპალური საბიუჯეტო პროცესი ქვეყნის გადასახადების დაცენტრალიზაციის პირობებში”, სამეცნიერო კონფერენცია, 2009წ;

6.         თათეშვილი რ., ,,სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების არსი, შედგენილობა და სტრუქტურა”, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, გვ.44-45, ახალციხე 2009წ;

7.         თათეშვილი რ., ,,მუნიციპალური საბიუჯეტო პროცესი ქვეყნის გადასახადების დეცენტრალიზაციის პირობებში”, სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ახალციხე 2009წ;

8.         თათეშვილი რ., ,,საბიუჯეტო ფედერალიზმის ფორმირების საფუძველი და რეგიონული პოლიტიკა”, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ახალციხე 2010წ;

9.         ლიპარტია ზ., თათეშვილი რ., ,,რეგიონული საბიუჯეტო პროცესის მართვის მოდელირება საბიუჯეტო ფედერალიზმის პირობებში”, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, გვ.322-325. ბათუმი 2010წ;

10.       ლიპარტია ზ., თათეშვილი რ., ,,რეგიონული ეკონომიკური ინტერესების ფორმირება და განვითარების რეგულირების მექანიზმების სრულყოფისათვის” ,  ,,ეკონომიკა”-ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი #10-12. გვ.127-136. თბილისი 2010წ;

11.       ლიპარტია ზ., თათეშვილი რ., ,,საბიუჯეტო საგადასახადო გათანაბრების პოლიტიკა რეგიონული კვლავწარმოების პროცესის რეგულირებაში”, სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი -,,გადასახადები”. დეკემბერი #12. გვ.33-45. 2010წ;

12.       ლიპარტია ზ., თათეშვილი რ., ,,ადგილობრივი საბიუჯეტო პროცესის მართვისა და ადმინისტრირების მეთოდების სრულყოფის პრიორიტეტები’, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ახალციხე 2010წ;

13.       თათეშვილი რ., ,,რეგიონული ეკონომიკური და საფინანსო პოლიტიკის რეგულირების ასპექტები”, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე 2010წ;

14.       თათეშვილი რ. ,,ფინანსური უსაფრთხოება რეგიონის კვლავწარმოების პროცესში” სტუ საერთაშორისო კონფერენცია.თბილისი 2011 წ;210–212 გვ.

15.       თათეშვილი რ., ,,სახელმწიფოს საფინანსო პოლიტიკა რეგიონებში დასაქმების რეგულირებაში”, გვ.204-207. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი 2011წ;

16.       თათეშვილი რ., სახელმძღვანელო- სალექციო კურსი, ,,საგადასახადო საქმე”,ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე 2011წ;

17.       თათეშვილი რ. ,, საშემოსავლო გადასახადის სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები”

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ახალციხე 2011წ;

18.       თათეშვილი რ. ,,სამცხე–ჯავახეთის რეგიონული საფინა¬ნსო საბიუჯეტო განვითარების დიაგნოსტიკა“ მონოგრაფია (დამხმარე სახელმძღვანელო) გამომცემლობა „ახალციხის უნივერსიტეტი“2012წ.

19.       თათეშვილი რ. ,,სახელმწიფო შესყიდვების სამართლებრივი საფუძვლები” სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე 2012წ.

20.            თათეშვილი რ.      ,, რეგიონულ განვითარებაში ფისკალური დეცენტრალი–ზაციის რეფორმის პრიორიტეტები” სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე 2012წ.

21.       თათეშვილი რ. ,,რეგიონისDსაფინანსო-ეკონომიკურიDდამოუკიდებლობის მეთოდოლო¬გიურ-მეთოდური ასპექტები“ ჟურნალი ,,ახალი ეკონომიკა”, თბილისი,  2012 წ.

22.       თათეშვილი რ., სახელმძღვანელო- სალექციო კურსი, ,, საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა”, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე 2012წ.

23.       თათეშვილი  რ. ,,საფინანსო-საბიუჯეტო რეგულირება და სატრანსფერო პოლიტიკა ’’  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფწერენციის მასალები  ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

24.   თათეშვილი რ. “სასიფანსო საბიუჯეტო რეგულირება და სატრანსფერო პოლიტიკა”აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ქუთაისი 2013 წ.

25.  თათეშვილი  რ,,საფინანსო –საკრედიტოსექტორის ფაქტორი სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის“ ბიოეკონომიკა დასოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  თბილისი 2013 წ.

26.   თათეშვილი  რ“კრედიტის ფაქტორი ეკონომიკის მდგომარეობისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის” სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე 2013წ.

27.  თათეშვილი  რ. ” ცენტრალური და ადგილობრივი ფინანსური ურთიერთობების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტი “ბიზნესის მართვის პრობლემები, შრომების კრებული I, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერისტეტი, 2013 წ.

28.  თათეშვილი  რ. “საკრედიტო სექტორისა და ინვესტიციების ფაქტორი ეკონომიკის განვითარებისთვის” სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე 2014 წ.

29.  თათეშვილი  რ.  “საბიუჯეტო რეგულირება და სატრანსფერო პოლიტიკა” სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თანამედროვე ეკონომიკური განვითარების აქტუალური პრობლემები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თბილისი 2014 წ.

30. თათეშვილი  რ. “შეღავათიანი კრედიტების ფაქტორი აგრარული სექტორის განვითარებისათვის” ბიზნეს მართვის პრობლემები, შრომების კრებული 2, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერიტეტი, 2014 წ.

31.   თათეშვილი  რ. სალექციო კურსი “გადასახადები და საბიუჯეტო სისტემა” სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014 წ.

32.  თათეშვილი  რ. საქართველოს რეგიონების დისპროპორციული განვითარების გამომწვევი ფაქტორები” უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია “ბიზნესის აქტუალური საკიტხები” 2015წელი 5-6 ივნისი.

33.  თათეშვილი  რ. “საქართველოში ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები” უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია-II “ბიზნესის აქტუალური საკითხები” 2016 წელი 13-14 ოქტომბერი.

 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები:

2008 წ. ,,საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრი კავკასია”  ქ. ახალციხე

2007 წ. საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა კავშირი ქ. ახალციხე

2007 წ. სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა 2001-საბიუჯეტო კლასიფიკაციები ქ. ახალციხე

2001წ.  ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია ქ. ახალციხე

2001 წ. ადამიანის უფლებები და უფლებების დაცვის საერთაშორისო მექანიზმები ქ. ახალციხე

2001 წ. მმართველობისა და თვითმმართველობის განვითარების გზები ქ. ახალციხე

2000 წ. შრომითი რესურსების მართვა ქ. ახალციხე

2000 წ. ქალაქი: ურბანიზაცია და ფინანსური მართვა ქ. ახალციხე

2000 წ. კომუნიკაციების მართვა ქ. ახალციხე

1991 წ. სტაჟირება საფრანგეთში, მონპელეის მუნიციპალიტეტში.  საფრანგეთი

კომპიუტერული პროგრამები: Microsoft Word; Microsoft Excel; Internet Exsplorer;Microsoft PowerPoint

ენების ცოდნა:  რუსული კარგად; ინგლისური ლექსიკონის დახმარებით

ოჯახური მდგომარეობა:  მეუღლე, ორი შვილი და ორი შვილიშვილი