2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

 

დამატებითი საგამოცდო სესიის პერიოდი -2019 წლის 4-15 თებერვალი

ავო სემესტრის ვადები (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა)

სააუდიტორიო მეცადინეობა – 18 თებერვალი – 31 მაისი

შუალედური გამოცდა/გამოცდები – სასწავლო კურსის სილაბუსის შესაბამისად

საგამოცდო სესიების პერიოდი – 3-21 ივნისი

დამატებითი გამოცდები – 24-28  ივნისი,  2-13 სექტემბერი