კონკურსის შედეგები აკადემიურ თანამდებობებზე

საკონკურსო-საფაკულტეტო კომისიების გადაწყვეტილებით
სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკ. საბჭოს 26.07.2022 წლის # 20 დადგენილებით აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები:

ა) განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:
• სომხური ენა –ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე – ხათუნა გაფრინდაშვილი;

ბ) ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე:
ეკონომიკა –ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე – ამალია შაყულაშვილი;

გ) იურიდიულ ფაკულტეტზე:
• საჯარო სამართალი –ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე – გიორგი ხუნაშვილი;
• საჯარო მმართველობა –ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე – მერაბ გოხელაშვილი.