არჩევნების შედეგები იურიდიულ ფაკულტეტზე

იხილეთ იურიდიული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი