ბრძანებები

ბრძანება #11 “სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში სტუდენტთა წარმომადგენლის ასარჩევად არჩევნების დანიშვნის შესახებ”.

ბრძანება #1 – ფაკულტეტებზე საქმისწარმოების გეგმიური მონიტორინგის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანება #2-313 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტებისთვის 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აკადემიური სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

ბრძანება #2-303 -სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტებისთვის 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

ბრძანება #2-04 – ,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგიერთი სტუდენტისათვის სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ” რექტორის 2018 წლის 25 დეკემბრის #2/315 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება #2-05 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგიერთი სტუდენტისათვის სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ

ბრძანება #3 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება #4 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის წარმომადგენლის ასარჩევად არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება #5 – სპეციალური საჭიროების მქონე პირების ინდივიდუალური მომსახურებისთვის სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის თანამშრომლების გამოყოფის შესახებ

ბრძანება #6 –  სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის მუშაობის განრიგის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება #8 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შესახებ დანართი 1; დანართი 2;  დანართი 3;  დანართი 4

ბრძანება #2-89 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე რევაზი თაქთაქიძის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხვის შეახებ

ბრძნება #10 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლისთვის მაგისტრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის წესისა და რეგისტრაციისთვის დამატებითი ვადების განსაზღვრის შესახებ დანართი

ბრძანება #2-111-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამებზე კონკურსანტთა ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება #2-116-სსიპ  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო და დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება #2-117-სსიპ  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე კონკურსანტთა ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება #2-126– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე კონკურსანტთა ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება #2-138– ბურჰან სულეიანოვის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება #15 სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში წარმომადგენლის ასარჩევად არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება #14 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე თამბაქოს მოსაწევი ადგილების და თამბაქოს მოწევის აკრძალვის/შეზღუდვის წესების დარღვევის შემთხვევაში საკონტაქტო პირების განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება #13 სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესპროცესების უწყვეტობის გეგმის განხილვის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

ბრძანება #12 სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში წარმომადგენლების ასარჩევად არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება #309233– აკადემიური საბჭოს და
წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნების ფორმის და თარიღის განსაზღვრის შესახებ