გამოცდის შედეგები ინგლისურ ენაში

ქართული ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე ინგლისურ ენაში ჩატარებული მისაღები გამოცდის შედეგები