განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის ფილოლოგიის მიმართულების დოქტორანტთა საყურადღებოდ!

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ფილოლოგიის სადოქტორო  პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველებმა  განცხადებით უნდა მიმართონ  რექტორს  მობილობით ჩარიცხავსთან დაკავშირებით.

 დოქტორანტებს, ვისაც მისაღებ გამოცდებზე არ აქვთ ჩაბარებული ინგლისური ენა, მობილობისათვის აუცილებელია  მათ  ჩააბარონ  ინგლისური ენა.

დოქტორანტებს, ვისაც არ აქვთ  ჩაბარებული  ინგლისური ენა, მაგრამ გავლილი აქვთ 6 სასწავლო სემესტრი,  მზად აქვთ საკვალიფიკაციო  ნაშრომი (დისერტაცია) და  დისერტაციის დაცვაზე წარსადგენად შესრულებული აქვთ ყველა წინაპირობა, ხელმძღვანელის დასკვნის საფუძველზე,  გათავისუფლდებიან  ინგლისური ენის გამოცდის ჩაბარებისაგან.

შიდა მობილობის ვადები: 1 თებერვალი —28 თებერვალი

განცხადების წარმოდგენის დრო:  5 თებერვალი —18 თებერვალი

გამოცდა ინგლისურ ენაში  ჩატრდება  23 თებერვალს, 12 საათზე

ინგლისური ენის გამოცდის მაქსიმალური შეფასება -100 ქულა

  1.  კითხვა
  2. ინგლისურის გამოყენება ( გრამატიკა და ლექსიკა )
  3. მოსმენა
  4. ლაპარაკი
  5. წერა

ლაპარაკი – ჩატარდება ონლაინ, მუდლის  პროგრამის საშუალებით.

დანარჩენი კომპონენტები  საგამოცდო ცენტრში.

დოქტორანტის ხელმძღვანელის მიერ დასკვნის  წარმოდგენის ბოლო  ვადა (თუ დოქტორანტს მზად აქვს დისერტაცია) ­—  18 თებერვალი.

კითხვების  შემთხვევაში   დარეკეთ  შემდეგ  ნომრებზე: 577 987729 — ნიკო ახალკაცი 558 504846 — გულიკო ბექაური