აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კანკურსანტთა გასაუბრების გრაფიკი

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

განათლების მიმართულება: 4 მარტი, 14 სთ;

ისტორიის მიმართულება: 2 მარტი, 13 სთ;

ინგლისური ფილოლოგია: 4 მარტი, 14 სთ;

ქართული ენის მიმართულება: 6 მარტი, 13 სთ;

ქართული ლიტერატურის მიმართულება: 6 მარტი, 12 სთ;

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი:

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება: 7 მარტი, 11-14 სთ;

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებიმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულება: 4 მარტი, 15 სთ;

იურიდიული ფაკულტეტი:

სამართლის მიმართულება: 9 მარტი, 11 სთ;

გასაუბრება ჩატარდება კონტაქტურად ან ონლაინ ფორმატში, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად.