გზამკვლევი სტუდენტებისთვის

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა გზამკვლევი

(2021-2022 სასწავლო წელი)

(წინამდებარე „სტუდენტთა გზამკვლევი“ შედგენილია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის მიხედვით)

 1. სასწავლო პროცესში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება  

2.  სჯსუ-ში სტუდენტის სტატუსის მოპოვება

3.  სტუდენტთა ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია

4. სჯსუ-ში გადასვლის წესით ჩარიცხვა

5. შიდა მობილობა

6. უნივერსიტეტიდან გარიცხული\ამორიცხული სტუდენტის აღდგენის წესით ჩარიცხვა  

7. სჯსუ-ში სწავლის გაგრძელება საერთაშორისო მობილობის ფარგლებში  

8. კრედიტების მოპოვების და აღიარების წესი 

9. გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში მიღებული კრედიტების აღიარება

10. საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია

11. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენა

12. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა, შეჩერება და აღდგენა

13.  დამატებით სემესტრში დარეგისტრირება

14. სტუდენტის შეფასების წესი  

15. გამოცდების ჩატარების ერთიანი წესი 

16. აკადემიური ხარისხის/კვალიფიკაციის მინიჭება და დიპლომი

17. სტუდენტის უფლება – მოვალეობები 

18. მსმენელის უფლება-მოვალეობები

19. სტუდენტების მხარდაჭერის და წახალისების მექანიზმები  

20. სტუდენტთა სტიპენდიის დანიშვნის წესი და კრიტერიუმები  

21. სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა