დადგენილებები2

დადგენილება #61– მასწავლებლის მომზადების დაგანმანათლებლო პროგრამაზე  2018-2019 სასწავლო წლის კალენდრის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #62 – მასობრივი კომუნიკაციისა და ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის გაუქმების შესახებ
დადგენილება #66 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვაკანტურ აკად

ემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #67 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება #68  – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 25 დეკემბრის #71 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამაში”, ,,სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებიმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამასა და ბიზნეს-ინფორმატიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებში” ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #69 -,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის, მასწავლებლისა და მოწვეული სპეციალისტის სააუდიტორიო დატვირთვის ზღვრული ოდენობების განსაზღვრის შესახებ” სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 04 თებერვლის #8 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #70 -სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების და განვითარების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #71-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფარგლებში არსებული ჟურნალის ,,ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია – History, Archaeology, Ethnology” გაუქმების შესახებ ნ. ახალკაცის მოთხოვნის დაკმაყოფილების თაობაზე
დადგენილება #72 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე დამატებითი მიღების გამოცხადების თაობაზე
დადგენილება #73-,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და თანახელმძღვანელის წლიური აკადემიური დატვირთვისა და შრომის ანაზღაურების წესის დადგენის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2014 წლის  24 სექტემბრის #64 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #74 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკუკლტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #75- სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკუკლტეტის და ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების, საკონკურსო პირობების და საბუთების მიმღები სამდივნოს პროგრამის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #76 -„სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის აფილირების წესის დამტკიცების შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 13 მარტის #19 დადგენილების პირველი პუნქტით დამტკიცებული სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის აფილირების წესში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დადგენილება #77- ანკეტა-კითხვარის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #79- სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების, საკონკურსო პირობების და საბუთების მიმღები სამდივნოს დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #1– ,,წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის #16 განკარგულების შესრულების ხელშეწყობის მიზნით 2018-2019 სასწავლო წლის აკადემიურ კალენდარში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება # 2– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთათვის სტიპენდიის დანიშვნის  წესისა და კრიტერიუმების განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება #3-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #4-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #6-,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის საშტატო განრიგი და სახელფასო ფონდი”-ში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #7-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აბიტურიენთა მოსამზადებელი კურსების მსმენელთათვის დამატებითი შეღავათის დაწესების შესახებ
დადგენილება #8-რეფერირებადი და იმპაქტ ფაქტორიანი გამოცემის სარეკომენდაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #9-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო პროექტების შეფასებისა და მონიტორინგის კომისიის დანიშვნის შესახებ
დადგენილება #10-,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პლაგიატის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 25 იანვრის #1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება #11-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების, საკონკურსო პირობებისა და საბუთების მიმღები სამდივნოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #12-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთო სამაგისტრო გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსის ამოქმედების შესახებ
დადგენილება #16-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
დადგენილება #17-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესიულ პროგრამებზე საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეულ პედაგოგთა შრომის ანაზღაურების გაზრდის შესახებ
დადგენილება #18-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასტრონომიისა და ჰუმანიტარულ მეცნიებათა სადოქტორო  პროგრამების განხორციელების შეწყვეტის შესახებ
დადგენილება #19-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებიმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების სწავლის საფასურის გადახდისგან გათავისუფლების შესახებ
დადგენილება #20-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებიმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #21– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმღვანელის არჩევნების თარიღის განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება #22– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე ნინო მილაშვილის კანდიდატურის დასამტკიცებლად წარდგენის შესახება
დადგენილება #23 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #24- სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2019-2020 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #26 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერისტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #27– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერისტეტის ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #28 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერისტეტის ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #29 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერისტეტის ქართული ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #30-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის მომზადების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #31-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის რესურსებისა და სერვისების განვითარებისა და განახლების მექანიზმების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #35-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების  შესახებ
დადგენილება #36-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #37- სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #38– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამების წარმოდგენის სავალდებული ფორმაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #39-,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების ინსტრუქციაში” ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #40– სილაბუსის შემუშავების ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #41– სილაბუსის ფორმაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #42– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 5 აგვისტოს #37 დადგენილებით დამტკიცებულ მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ,,ბუღალტრული აღრიცხვა” ცვლილებების შეტანის შესახებ

welcome to get more shop online. the research into the bond amid people and in addition the time in many different people turned out to be eagerly held by replicabreguet.com for sale. manly may possibly be the points with regards to cheap https://www.brby.ru/ under $58. by far the world’s most sophisticated watchmaking skill is preserved in swiss https://www.christianlouboutin.to/.