დამატებითი გამოცდების ცხრილი

საგაზაფხულო სემესტრის შემაჯამებელი გამოცდების დამატებითი ცხრილი

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

იურიდიული ფაკულტეტი

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი