დამატებითი მისაღები გამოცდის შედეგები

(დამატებითი გამოცხადება)

კონკურსანტის პირადი ნომერისამაგისტრო საგანმანათლებლოპროგრამასასპეციალიზაციო  გამოცდის შედეგი (ქულა)
 03******437ბიზნესის ადმინისტრირება53
 03******619ქართული ლიტერატურის ისტორია58
 03******393ქართული ლიტერატურის ისტორია78