სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამების დაფინანსება

2020-2021 სასწავლო წლისთვის მიღება გამოცხადაა შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებზე:

 • ისტორია (ახალციხე) – ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • ქართული ფილოლოგია (ახალციხე)- ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • ქართული ფილოლოგია (ახალქალაქი) – ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • ინგლისური ფილოლოგია (ახალციხე) – ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა (ახალციხე) – ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • საჯარო მმართველობა (ახალქალაქი) – ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • საჯარო მმართველობა (ახალციხე)- ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • ეკონომიკა (ახალციხე)- ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • ეკონომიკა (ახალქალაქი)- ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები (ახალციხე)- ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • ეკოლოგია (ახალციხე)- ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • აგრონომია (ახალციხე)- ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო პროგრამა (ახალციხე)- სწავლის საფასური 2250 ლ.
 • სამართალი (ახალციხე) – სწავლის საფასური 2250 ლ.
 • ბიზნესის ადმინისტრირება (ახალციხე)- სწავლის საფასური 2250 ლ.

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამები

 • აზერბაიჯანულენოვანთათვის (ახალციხე)
 • სომხურენოვანთათვის (ახალციხე)
 • აფხაზურენოვანთათვის (ახალციხე)
 • ოსურენოვანთათვის (ახალციხე)
 • აზერბაიჯანულენოვანთათვის (ახალქალაქი)
 • სომხურენოვანთათვის (ახალქალაქი)
 • აფხაზურენოვანთათვის (ახალქალაქი)
 • ოსურენოვანთათვის (ახალქალაქი)