დიპლომების საზეიმო გადაცემა

26 აგვისტოს, სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ბაგა-ბაღის აღმზრდელის პროფესიული პროგრამების 2020 წლის კურდამთავრებულებს საზეიმოდ გადაეცათ კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომები.