დოქტორანტ ლელა თელიაშვილის სემინარი

ქართული ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის  სტუდენტის, ლელა თელიაშვილის სემინარის  დაცვა ჩატრდება, 6 ივლისს , 12 საათზე, აუდიტორია N123.

სემინარის თემა:  ’’ახალციხის მუნიციპალიტეტის ოიკონიმთა  სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი’’.