2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის რიგგარეშე მობილობა

 

სამცხე-ჯავახეთის  სახელმწიფო   უნივერსიტეტი  აცხადებს რიგგარეშე მობილობას

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბუთების წარმოდგენის ვადა

2018 წლის 15-27 ნოემბერი

რეგისტრაციისთვის სტუდენტებმა განცხადებით უნდა მიმართონ უნივერსიტეტის რექტორს

(განცხადება ივსება ადგილზე)

განცხადებას თან უნდა ახლდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) ამონაწერი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებიდან;
ბ) სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი) ასლი;
გ) ცნობა გაცემული შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სტუდენტის სტატუსის მითითებით;
დ) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ვაჟებისთვის);
ე) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის 2 ასლი;
ვ) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) ასლი;
ზ)  ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია (CD).
ტელ:   577 98 77 29      577 98 77 84