ვებინარი “სამეცნიერო მეტრიკის საკითხები”

14 თებერვალს, გაიმართა ვებინარი თემაზე: “სამეცნიერო მეტრიკის საკითხები – სამეცნიერო ნაშრომის ბიბლიოგრაფიის ფორმირება საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების მოთხოვნების შესაბამისად”, რომელსაც უძღვებოდა პროფესორი ნიკოლოზ ახალკაცი.

ვებინარს ესწრებოდნენ განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალი.