ვეტერინარიის სადოქტორო პროგრამისთვის

გთხოვთ, შეავსოთ კითხვარი.
დამსაქმებლის მოსაზრებები, რეკომენდაციები და რჩევები მნიშვნელოვანია ვეტერინარიის სადოქტორო პროგრამის განვითარებისა და პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად.

კითხვარი: https://forms.gle/ZoXSVsmLKyutzSjc6