კითხვარები

სასწავლო პროცესების მართვის სიტემაში გადასვლამდე აუცილებლად შეავსეთ კითხვარები. ყველა სტუდენტი ავსებს N1 კითხვარს და შემდეგ შესაბმისი ფაკულტეტის კითხვარს (რამდენ საგანსაც სწავლობთ იმდენჯერ).

  1. საერთაშორისო კვლევა – “ევროსტუდენტი – VIII” https://ee.kobotoolbox.org/x/PEcMXKJZ

2. განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

3. ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი ახალციხე

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი ახალქალაქი

4. იურიდიული ფაკულტეტი

5. ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

http://31.146.82.69/au/