მასწავლებელთა მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ 2023

შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის პირველი ეტაპი – წერითი დავალება ჩატარდება 2023 წლის 27სექტემბერს, 14:00 საათიდან 18:00 საათმდე დისტანციურად.

წერითი დავალების შესასრულებლად გადადით ბმულზე https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNfMUq0i2D1vk1L7Hy6IuT-JsQcw71GgJbJ6dcVNLKq2PhKQ/viewform?fbzx=4769429844747364021&gxids=7757

გამოცდის მეორე ეტაპი – ზეპირი/გასაუბრება ჩატარდება 2023 წლის 28 სექტემბერს, 14:00 საათზე.

გასაუბრების გასავლელად გადადით ბმულზე

https://us04web.zoom.us/j/77526698322?pwd=w32yGtYYgCEN7adeJtaP2UfraLvCAW.1

შენიშვნა: გამოცდის ბმულები გააქტიურდება გამოცდის ჩაბარების მითითებულ დროს.

გასაუბრებაზე მონაწილე ფასდება – 10 ქულით

 ა)  გამართული და სწორი მეტყველება  – 4 ქულა

 • გამართულად მეტყველებს, აქვს მდიდარი ლექსიკა და შემოქმედებითად იყენებს ენობრივ–გამომსახველობით  საშუალებებს  – 4  ქულა
 • გამართულად მეტყველებს, იყენებს მართებულ სინტაქსურ და გრამატიკულ კონსტრუქციებს – 3  ქულა 
 • იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ წესებს, მეტ-ნაკლებად გამართულად საუბრობს – 2  ქულა 
 • უჭირს გამართულად საუბარი, ვერ იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ წესებს – 1 ქულა 
 • ნათქვამის აზრი ბუნდოვანი და გაუგებარია – 0 ქულა

    

 ბ)  სათქმელის ნათლად და ლოგიკურად გადმოცემა  – 3 ქულა

 • სათქმელს გადმოსცემს ნათლად და ლოგიკურად. საკითხს აშუქებს ამომწურავად და თანმიმდევრულად 3 – ქულა
 • სათქმელს გადმოსცემს ნათლად და ლოგიკურად, საკითხს აშუქებს – 2 ქულა
 • სათქმელს გადმოსცემს გასაგებად – 1ქულა
 • უჭირს სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა – 0 ქულა

      

გ)  დროის ლიმიტის დაცვა – 3 ქულა

 • ეფექტურად  იცავს დროის  ლიმიტს – 3 ქულა
 • იცავს დროის  ლიმიტს – 2 ქულა
 • მეტ–ნაკლებად ახერხებს  დროის ლიმიტის დაცვას – 1 ქულა
 • ვერ ახერხებს  დროის ლიმიტის დაცვას – 0 ქულა

გამოცდის ზეპირი კომპონენტი ჩაბარებულად ჩაითვლება, თუ მონაწილე მიიღებს წერითი კომპონენტის მაქსიმალური ქულის არანაკლებ 51%-ს, ანუ 6 ქულას.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ტელ: 598099846