ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ცხადდება დეკანის არჩევნები

  1. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  2020 წლის 7 ოქტომბრის N 17/ 1 გადაწყვეტილებით   სსიპ – სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გამოცხადდა დეკანის არჩევნები.
  2. არჩევნებში მონაწილე კანდიდატთა რეგისტრაცია დაიწყება 2020 წლის 9 ნოემბერს და გაგრძელდება 2020 წლის 23 ნოემბრის ჩათვლით. დეკანის არჩევნები ჩატარდება 2020 წლის 18 დეკემბერს.
  3. არჩევნებში მონაწილე კანდიდატმა რეგისტრაციის მიზნით უნივერსიტეტის კანცელარიაში უნდა წარმოადგინოს ან გამოაგზავნოს ფოსტაზე [email protected] შემდეგი დოკუმენტაცია:
  • განცხადება უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის სახელზე;
  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • ავტობიოგრაფია (CV);
  • სამოქმედო გეგმა.