მეხუთე სემესტრის სტუდენტებისთვის

  1. ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მეხუთე სემესტრის სტუდენტებმა უნდა აირჩიონ ორი სასწავლო კურსი –

ერთიენისმიმართულებითერთილიტერატურისმიმართულებით

(მიყევით ლინკს  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc14LuJ5tm-fGBdtNpGEwbzdwcmLvlebZUR8ULc_SvOYZZHiw/viewform)

ლიტერატურისისტორია

1.       ქართული ლიტერატურა და მითოსი    

2.       ქართული მწერლობა შუა საუკუნეების აზროვნების კონტექსტში

3.       ადამიანის პრობლემა ძველ (V-XVIII სს.) და XIX საუკუნის ქართული მწერლობის მხატვრულ აზროვნებაში

4.       ქართული ლიტერატურული  კრიტიკის ისტორია  (XIX საუკუნე)

5.       ქართული ლიტერატურული კრიტიკის ისტორია  (XX საუკუნე)

6.       მსოფლიო ლიტერატურის მოკლე კურსი 

7.       ქართული ემიგრანტული მწერლობა

 ენისმიმართულება

1.       შესავალი სოციოლინგვისტიკაში

2.       ენობრივი კონტაქტები

3.       ბილინგვიზმის აქტუალური საკითხები

4.       ქართული ენის სტილისტიკა

5.       ქართული ლინგვისტური ტერმინოლოგიის საკითხები.

——————————————————————————————————-

  • ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის მეშვიდე სემესტრის სტუდენტებმა უნდა აირჩიონ ორი სასწავლო კურსი

(მიყევით ლინკს  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczD60iyNMoca8C7JI-T4rClSi-cBqVjrnyt9w9eInkyUmJiA/viewform)

  1. სამოქალაქო განათლება და დემოკრატია     (ასოც. პროფ. ცირა მესხიშვილი)
  2. მსოფლიო ცივილიზაციები       (პროფ. თინა იველაშვილი)
  3. გლიპტიკის საფუძვლები           (ასოც. პროფ.  თამარ მათიაშვილი)
  4. ქართული ტრადიციული სამედიცინო კულტურა  (ასოც. პროფ. მედეა ბურდული)