მობილობის მსურველ პირთა საყურადღებოდ! 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობა

მობილობის მსურველი პირი (მობილობაზე თანხმობის მიღების შემდეგ) რეგისტრაციას

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაივლის 2022 წლის 11 თებერვლიდან – 16 თებერვლის ჩათვლით.

დოკუმენტაციის წარმოდგენა შესაძლებელია როგორც ელექტრონულად  (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvTYxjGhX5GVZR6OPIe_mQYixmCNPYaxE8f7verdEITIDaMg/viewform ამ შემთხვევაში აუცილებელია გქონდეთ gmail-ის ფოსტა)

ასევე მატერიალური სახით მისამართზე ქ. ახალციხე, რუსთაველის 113, ოთახი 303

წარმოსადგენი/ასატვირთი დოკუმენტია:

განცხადება რექტორის სახელზე  (განცხადების ფორმა)

ატესტატის ასლი PDF;

პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი PDF;

უსდ-ში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი PDF;

ცნობა სტატუსის შესახებ PDF;

სტუდენტის ბარათის ასლი (ჩაბარებული სასწავლო კურსების (გავლილი კრედიტების) მითითებით) PDF;

ფოტოსურათის (3X4) ელექტრონული ვერსია jpg; 

მიწერის მოწმობის, ან სამხედრო ბილეთის ასლი (სამხედრო ვალდებულთათვის)(ვაჟებისათვის) PDF;

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 577 98 77 84; E-mail: [email protected]

შენიშვნა: სტუდენტის სარეგისტრაციო ანკეტა არის საფუძველი საქართველოს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის  ერთიან სტუდენტურ რეესტრში მონაცემების შესატანად. არასწორად შევსებულ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელია პირადად სტუდენტი

შიდა მობილობის მსურველთათვის

რეგისტრაცია (განცხადების წარმოდგენა (ფორმა)) იწარმოებს ელექტრონულად

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNnxZy1AS0WaDDDPGqehS3S5co7Awol675qNMdFGo8IQcqiA/viewform

ასევე მატერიალური სახით მისამართზე ქ. ახალციხე, რუსთაველის 113, I კორპუსი, ოთახი 303, 9 თებერვლიდან 18 თებერვლის ჩათვლით

ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით    577 98 77 84;      E-mail: [email protected]