მობილობის მსურველ პირთა საყურადღებოდ-2024

მობილობის მსურველი პირი (მობილობაზე თანხმობის მიღების შემდეგ) რეგისტრაციას

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაივლის

2024 წლის 12 თებრვლიდან – 16 თებერვლის ჩათვლით

მისამართზე; ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. N 113, პირველი კორპუსი, ოთახი 303

წარმოსადგენი დოკუმენტია

 • განცხადება რექტორის სახელზე  (ივსება ადგილზე)
 • ატესტატი ან და ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • პირადობის მოწმობის (პასპორტის) 2 ასლი;
 • უსდ-ში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი;
 • ცნობა სტატუსის შესახებ;
 • სტუდენტის ბარათის ასლი (ჩაბარებული სასწავლო კურსების (გავლილი კრედიტების) მითითებით);
 • ფოტოსურათი (3X4) დიკზე ჩაწერილი; 
 • მიწერის მოწმობის, ან სამხედრო ბილეთის ასლი (სამხედრო ვალდებულთათვის) (ვაჟებისათვის);

რეგისტრაცია ასევე შესაძლებელია ელექტრონულად

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvTYxjGhX5GVZR6OPIe_mQYixmCNPYaxE8f7verdEITIDaMg

ასატვირთი დოკუმენტია

 • ატესტატის ასლი PDF;
 • პირადობის მოწმობის (პასპორტის) 2 ასლი PDF;
 • უსდ-ში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი PDF;
 • ცნობა სტატუსის შესახებ PDF;
 • სტუდენტის ბარათის ასლი (ჩაბარებული სასწავლო კურსების (გავლილი კრედიტების) მითითებით) PDF;
 • ფოტოსურათის (3X4) ელექტრონული ვერსია jpg; 
 • მიწერის მოწმობის, ან სამხედრო ბილეთის ასლი (სამხედრო ვალდებულთათვის)(ვაჟებისათვის) PDF;

შენიშვნა: სტუდენტის სარეგისტრაციო ანკეტა არის საფუძველი  რეესტრში მონაცემების შესატანად. არასწორად შევსებულ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელია პირადად სტუდენტი

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 577 98 77 84