დეკანის მორიგი არჩევნების შედეგები

2020 წლის 18 დეკემბერს ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გამართული დეკანის არჩევნების შედეგად ოთხი წლის ვადით ფაკულტეტის დეკანი გახდა პროფესორი ლევან მაკარაძე.