რეგისტრაცია 2023-2024 სასწავლო წლისთვის

2023 წლის 31 აგვისტოდან 29 სექტემბრის 1800 საათამდე

რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია როგორც ადგილზე, ასევე ელექტრონულად

ადგილზე რეგისტრაციის შემთხვევაში წარმოსადგენი  დოკუმენტაცია.

1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის  2 ასლი;

უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის შემთხვევაში – პასპორტის (ან პირადობის მოწმობის) სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი;

2. ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგამოცდო ბარათის  ასლი.

3. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ატესტატი.

უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების შემთხვევაში – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი განათლების აღიარებაზე;

4. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (მხოლოდ ვაჟებისთვის);

5. ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია (CD).

ელექტრონული რეგისტრაციის შემთხვევაში ასატვირთი დოკუმენტაცია.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYPOVx-pV1Rz2US6lvz38i-vuoso6qgtLDgtyVSNOWbxOy0w/closedform

1. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის  ასლი;

უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის შემთხვევაში – პასპორტის (ან პირადობის მოწმობის) სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი;

2. ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგამოცდო ბარათის  ასლი.

3. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ატესტატი.

უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების შემთხვევაში – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი განათლების აღიარებაზე;

4. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (მხოლოდ ვაჟებისთვის);

5. ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია.


შენიშვნა: თუ რეგისტრაციის პერიოდისთვის, აბიტურიენტს არ შესრულებია 18 წელი, აუცილებელია მშობლის (მეურვის ან მზრუნველის) მონაწილეობა  რეგისტრაციის პროცესში.

საკონტაქტო ტელეფონი: 577 98 77 84;  577 98 77 29

ელ-ფოსტა: [email protected]