საერთაშორისო კვლევა – “ევროსტუდენტი – VIII”

 კვლევითი ორგანიზაცია – სოციალური კვლევისა და  ანალიზის ინსტიტუტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს  დაკვეთით ახორციელებს საერთაშორისო კვლევას – “ევროსტუდენტი – VIII”.

კვლევა შეისწავლის ევროპის უნივერსიტეტების სტუდენტთა  სოციალურ – ეკონომიკურ მდგომარეობას, ცხოვრების პირობებსა და სწავლის თავისებურებებს.

კვლევაში ჩართულია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. შესაბამისად საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტებმა უნდა უპასუხონ ელექტრონულ კითხვარს, გამოიყენეთ მითითებული ლინკი:https://ee.kobotoolbox.org/x/PEcMXKJZ