რეგისტრირებულ კონკურსანტთა რაოდენობა

აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებულ კონკურსში საკონკურსო ადგილებზე რეგისტრირებულ კონკურსანტთა რაოდენობა თითოეულ საკონკურსო ადგილზე.

ა) განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულებით, დარგები:

– ქართული ენა – 1 საშტატო ერთეული პროფესორის -1 კონკურსანტი, 2  საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე -2 კონკურსანტი,  ;

– ქართული ლიტერატურის ისტორია -1 საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (ქ. ახალქალაქი) -1 კონკურსანტი;

– ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორია -1 საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე -1 კონკურსანტი;

– უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორია -1 საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე -1 კონკურსანტი;

– საქართველოს ისტორია -1 საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე -1 კონკურსანტი;

– მსოფლიო ისტორია (შუა საუკუნეები) -1 საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე -1 კონკურსანტი;

– საქართველოს ისტორია, არქეოლოგია -1 საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე -1 კონკურსანტი;

– ინგლისური ფილოლოგია – 1 საშტატო ერთეული პროფესორის თანამდებობაზე  -1 კონკურსანტი; 1 საშტატო ერთეული ასისტენტ – პროფესორის თანამდებობაზე -1 კონკურსანტი;

განათლების მიმართულებით:

– მასწავლებლის განათლება -1 საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე -1 კონკურსანტი;

– სწავლების მეთოდიკა – 1 საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე;

სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებით  -1 კონკურსანტი;

–  ფსიქოლოგია -1 საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე -1 კონკურსანტი;

ბ) ბინესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

– დარგი ფინანსები – 1 საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით -1 კონკურსანტი;

– დარგი ეკონომიკა – 1 საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე -2 კონკურსანტი;

გ) ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:

–დარგი ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები -1 საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე -1 კონკურსანტი; 1 საშტატო ერთეული ასისტენტ – პროფესორის თანამდებობაზე -1 კონკურსანტი;

დ) იურიდიული ფაკულტეტის შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:

მიმართულებები:

– საჯარო სამართალი -1 საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე -1 კონკურსანტი;

–  კერძო სამართალი 1 საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე -1 კონკურსანტი;

– სისხლის სამართალი -1 საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე -2 კონკურსანტი;